20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

10 Korrik 2007

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER), Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim (ACDI) dhe Qendra për Kërkime Urbane (URI), mbështetur nga Fondacioni  Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA), në kuadrin e projektit: “Qytetarët dhe administrata në rrugën e kooperimit: për një buxhet që duhet të kuptohet dhe të influencohet” prezantuan në publik disa nga produktet e para.

Projekti në tërësi synon rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë dhe vlefshmërisë në menaxhimin financiar të fondeve publike, promovimin e pjesëmarrjes së komunitetit në to dhe ngushtimin e hapësirave korruptuese. Pas fazës së parë janë nxjerrë disa përfundime, të cilat do t’u përcillen dikastereve përgjegjëse, mediave si dhe shoqërisë civile.

Gjatë veprimtarisë u prezantuan gjetjet e një monitorimi për buxhetin në shëndetësi dhe arsim si dhe një manual që do t’u shërbejë punonjësve të dy dikastereve në mirëplanifikimin dhe mirëmenaxhimin e fondeve financiare duke i bërë ato edhe më transparente për grupet e interesit.

Buxheti në sektorin e shëndetësisë, megjithë përmirwsimet e bëra, vazhdon të jetë ndër më të ultit mes vendeve me të ardhura të pakta mesatare. Problem vazhdon të mbetet raporti i financimeve buxhetore dhe kontributeve. Shqipëria vazhdon të ketë nivelin e kontributeve 7 herë më të vogël se vendet e rajonit. Monitoruesit rekomandojnë që pas miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë të strategjisë kombëtare pwr zhvillim dhe integrim, në Tetor 2007 të bëhet azhornimi i objektivave primare dhe i synimeve të tyre dhe ato të reflektohen edhe në projekt buxhetin e vitit 2008. Gjithashtu ata rekomandojnë ngritjen e një data-base të grupeve të interesit dhe kalendarin e konsultimeve, çka do të ndikojë pozitivisht në ecurinë e reformave.

Në buxhetin e arsimit për vitin 2007, ndodh përputhja midis planifikimit të shpenzimeve sipas programeve të paracaktuara dhe në kufijtë e vlerave tavanore të miratuara sipas programit buxhetor afatmeswm në periudhwn 2007-2009. Por shtyrja në kohë e miratimit të strategjisë kombëtare pwr zhvillim dhe integrim, ka çuar në mospërputhje të prioriteteve të tyre me ato të programit buxhetor afatmeswm 2007-2009. Nga pikëpamja e parashikimit strategjik në arsim ka një përmirësim të dukshëm sepse ndërsa në programi buxhetor afatmeswm, kriteri bazë janë shpërndarja e burimeve financiare, në strategji merr përparësi politika e MASH-it për sistemin arsimor në tërësi. Organizatorët rekomondojnë decentralizimin e fondit të investimeve në bashki, qendra qarku dhe komuna dhe ndërtimin e një data-base për grupet e interesit.