10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 


10 korrik 2008

Pas daljes së parë publike në nëntor 2007, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë publikoi këto ditë raportin e ndërmjetët për vitin 2008. Ky raport iu paraqit gjatë muajit qershor edhe instancave të Bashkimit Europian në Bruksel.

Raporti është kontribut i një grupi ekspertësh që kanë monitoruar realizimin e angazhimeve të qeverisë shqiptare në procesin e integrimit europian gjatë periudhës tetor 2007 – 31 mars 2008. Monitorimi u fokusua në katër drejtime: demokracia dhe shteti i së drejtës, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, çështjet e brendshme dhe kuadri institucional e kapacitetet administrative për menaxhimin e procesit të integrimit europian.

Për drejtimin e parë monitoruesit vërejnë se pavarësisht se ka pasur një frymë konsensusi në miratimin e 87 ligjeve dhe ratifikimin e konventave ndërkombëtare, qeveria nuk ka raportuar në Kuvend për raportin e KE-së më 6 nëntor 2007. Kjo periudhë karakterizohet nga inflacioni i ngritjes së grupeve hetimore parlamentare, vonesat në kryerjen e reformës zgjedhore ku më shqetësuese janë mosbërja e regjistrit kombëtar dhe e kartave të identitetit, performanca e dobët e administratës publike, standartet ende të ulta në sistemin e drejtësisë, mungesa e instrumentave të monitorimit në luftën kundër korrupsionit si dhe përplasjet e kompetencave mes organeve qëndrore dhe atyre lokale në procesin e decentralizimit.

Për drejtimin e dytë monitoruesit evidentojnë moszbatimin nga Shqipëria të vendimeve të Gjykatës Europiane, keqtrajtimin e të dyshuarve nga policia gjatë arrestimit, moszbatimin e aksesit në drejtësi dhe sidomos shkeljen e të drejtave të të dënuarve për ndjekjen e gjykimit në Gjykatën e Lartë, mungesa e sistemeve të mbrojtjes për personat në nevojë dhe atyre me aftësi të kufizuar, mospërditësimi i të dhënave statistikore për minoritetet dhe ngadalësimi i zbatimit të strategjisë për mbrojtjen e popullsisë rome.

Për sa i përket çështjeve të brendshme ekspertët e OSFA-s paraqesin progreset dhe problemet që kanë të bëjnë me politikën e vizave, azilin, migracionin, ripranimin, menaxhimin e integruar të kufijve, mbrojtjen e të dhënave personale, krimin e organizuar dhe trafiqet ilegale, luftën kundër drogës, parandalimin e pastrimit të parave, luftën kundër terrorizmit dhe efiskasitetin e punës së policisë.

Edhe kuadri institucional e kapacitetet administrative për menaxhimin e procesit të integrimit europian, sipas monitoruesve paraqitet problematik. Raportimet periodike të qeverisë shqiptare drejtuar KE-së përgatiten nga Ministria e Integrimit Evropian, nuk bëhen publike dhe nuk miratohen nga Këshilli i Ministrave apo ndonjë strukturë më e lartë ndërministrore. Gjithashtu rezulton se Kuvendi nuk ushtron një rol mbikëqyrës në këtë proces dhe se qeveria nuk ka paraqitur asnjë raport të tillë. Komiteti Teknik i Punës për Zbatimin e MSA – së është mbledhur vetëm një herë, Njësitë e Integrimit Evropian janë ngritur vetëm në Ministrinë e Bujqësisë, në Ministrinë e Brendshme, në Ministrinë e Drejtësisë dhe në atë të Mjedisit, ndërsa në gjashtë dikastere ka vetëm një specialist që merret me integrimin europian.

Në fund të tetorit parashikohet të dalë raporti përfundimtar për vitin 2008.

Kliko këtu për të lexuar të plotë raportin.