Projekte të miratuara nga Programi i Fondit të Emergjencës i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Gjatë vitit 2009, Xhorxh Soros, themelues dhe kryetar bordi i rrjetit të Instituteve për Shoqërinë e Hapur, krijoi një Fond Emergjence për të mbështetur grupet dhe shoqëritë e ndikuara nga kriza financiare botërore në rajonin e Europës Lindore dhe vendet e ish-Bashkimit Sovietik. Ky fond hyri në veprim gjatë vitit 2010 dhe mbështeti nisma që synonin lehtësimin e pasojave të kësaj krize. Fondi u krijua për të mbështetur projekte që ndihmojnë grupet apo shtresat më të goditura nga kriza. Vëmendje e veçantë iu kushtua projekteve që përqendrohen tek grupet në nevojë,  por janë mirëpritur nisma që synojnë fuqizimin e vlerave të shoqërisë së hapur mes grupeve më të gjera të shoqërisë si klasa e mesme. Për këtë program të ri konkuruan edhe një sërë organizatash jofitimprurëse shqiptare, të cilat përfituan në total një shumë prej 800 mijë USD. Një vend të rëndësishëm në këtë mbështetje financiare zuri përballimi i pasojave të përmbytjes në qarkun e Shkodrës.Projektet e miratuara gjatë vitit 2010 që janë zbatuar apo janë në zbatim e sipër,  paraqiten si më poshtë:

1.    Titulli i projektit: Forcimi i dhënies së shërbimeve për viktimat e dhunës me bazë gjinore në Shqipëri.
Organizata zbatuese: Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza

Synimi: Projekti ka për qëllim të ndihmojë dhe të japë shërbime për gratë dhe vajzat e dhunuara dhe të sensibilizojë strukturat përgjegjëse shtetërore për të rritur efikasitetin në veprimtarinë e tyre.
Shuma e akorduar:  155 654 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

2. Titulli i projektit: Ndërhyrje post-emergjente për tri komuna të përmbytura në Shkodër, Anë e Malit, Gur i Zi dhe Dajç.  

Organizata zbatuese: Oxfam Albania   
Synimi:  Mbështetja e popullsisë në zonat rurale të përmbytura duke ofruar një ndërhyrje të përshtatshme post emergjence. Ndërhyrjet kryesisht përfshijnë riparim dhe ngritje serrash, ngritje pularish dhe asistencë teknike.     
Shuma e akorduar: 109 186 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

3. Titulli i projektit: Ndërhyrje për 1000 familje të prekura nga përmbytjet në Shkodër   
Organizata zbatuese: Kryqi i Kuq Shqiptar.
Synimi:  Ofrimi i ndihmave ushqimore dhe sanitare emergjente për zonat e Shkodrës të përmbytura nga katastrofa e dhjetorit 2010.    
Shuma e akorduar: 100 686 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

4. Titulli i projektit: Ndikimi i uljes së dërgesave të emigrantëve në Shqipëri   
Organizata zbatuese: Instituti “Axhenda”.     
Synimi:  Instituti po kryen një studim për efektet e uljes së remitancave në jetën e shqiptarëve për shkak të krizës ekonomike dhe për të gjetur se si mund të lehtësohen këto efekte.      
Shuma e akorduar: 49 700   
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

5. Titulli i projektit: Ndërtim veprash me përfitim komunitar   
Organizata zbatuese: Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Komunale, Steblevë.    
Synimi:  Ndërtim i veprave komunitare në komunën e Steblevës, rrethi i Librazhdit
Shuma e akorduar: 37 422 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

6.    Titulli i projektit: Rritja e të ardhurave të familjeve të varfëra fshatare në Qarkun  e Shkodrës duke mbështetur kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike  
Organizata zbatuese: Qendra “Partnerë në Zgjidhje dhe Zhvillim”.    
Synimi:  Qëllimi i projektit është të përmirësojë gjendjen ekonomike të familjeve fshatare në zonat malore të rajonit të Malësisë së Madhe.     
Shuma e akorduar: 24 700 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

7.    Titulli i projektit: Rritja e punësimit të të rinjve përmes trajnimit dhe orientimit në tregun e punës  
Organizata zbatuese: Partners Albania- Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim Konflikti.    
Synimi: Qëllimi kryesor i projektit është të ulë nivelin e papunësisë në nivel rajonal duke zgjeruar mundësitë e punësimit për të rinjtë në Vlorë.     
Shuma e akorduar: 24 545 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

8.    Titulli i projektit: Mbështetje për fermat e vogla familjare të prekura nga kriza për rritjen e gjelave të detit si një aktivitet ekonomik alternative

Organizata zbatuese: Fondacioni "Blekalb".
Synimi:  Shkencë, teknologji dhe këshillim për një blegtori të zhvilluar. Përmirësimi i situatës ekonomike në familjet fshatare të prekuara nga efektet e krizës globale ekonomike në rrethin e Lezhës.    
Shuma e akorduar: 24 490 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

9. Titulli i projektit: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të vendit përmes angazhimit qytetar

Organizata zbatuese: Qendra Shqiptare e Trashëgimisë.    
Synimi:  Ndërgjegjësimi i publikut të gjerë mbi nevojën për t’u angazhuar aktivisht në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në këtë periudhë krize ekonomike, nisur nga pamundësia dhe dobësia e organeve shtetërore të kësaj fushe.
Shuma e akorduar: 23 980 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

10.    Titulli i projektit: Njëqind për qind made in Korça

Organizata zbatuese: Qendra “SOL”.    
Synimi:  Zbutja e ndikimit të krizës ekonomike në Rajonin e Korçës.    
Shuma e akorduar: 23 980 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

11. Titulli i projektit: Përfshirja e gruas në tregun e punës, Tiranë
Organizata zbatuese: Kryqi i Kuq Shqiptar.    
Synimi:  Përfshirja në tregun e punës së grave nëpërmjet masave specifike të orientimit për punësim, formimit profesional dhe ndërmjetësimit për punësim; të plotësuara me veprimtari sensibilizimi të drejtuar ndaj anëtarëve të njësive familjare dhe komunitetit, pjesë e të cilit është gruaja.     
Shuma e akorduar: 23 640 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

12. Titulli i projektit: Tirana community bicycle 
Organizata zbatuese: Shoqata “Programi Alternativave Sociale Stimuluese”.    
Synimi:  Qëllimi i projektit është ofrimi i një alternative ekologjike dhe sociale të punësimit dhe ndihmës ndaj grupeve vulnerabël dhe nëveçanti familjeve të komunitetit Rom.     
Shuma e akorduar: 23 600 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim

13. Titulli i projektit: Promovimi i Gazetarisë Investigative Online
Organizata zbatuese: Unioni i Gazetarëve Shqiptarë.
Synimi:  Promovimi i gazetarisë investigative online.    
Shuma e akorduar: 23 310 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

14. Titulli i projektit: Trajnim profesional për gratë dhe të rejat e komunitetit rom në Tiranë
Organizata zbatuese: “Roma për Integrim”.    
Synimi:  Qëllimi është të rrisë kapacitetet e vajzave dhe grave të reja të minoritetiRom, në profesionin e rrobaqepses dhe integrimin e tyre në sektorin e punësimit privat.
Shuma e akorduar: 22 650 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.


15. Titulli i projektit: Reportazh nga qyteti im  
Organizata zbatuese: Instituti Antonio Gramshi.
Synimi:  Krijimi i një rrjeti funksional qytetarësh të rinj të angazhuar në monitorimin, raportimin e publikimin e çështjeve të rëndësishme për komunitetin e tyre.
Shuma e akorduar: 21 520 USD.    

Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

16. Titulli i projektit: Masa antikrizë për kooperativën- model  
Organizata zbatuese: Shoqata Bujqësisë Organike.    
Synimi:  Të asistojë kooperativën e Këmishtaj për të arritur profilin e plotë të një kooperative model.     
Shuma e akorduar: 17 270 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

17. Titulli i projektit: Dija gjendet tek libri  
Organizata zbatuese: Biblioteka e qytetit, Pukë    
Synimi:  Krijimi i  kushteve normale të lexuesve pukjanë pranë bibliotekës publike dhe rritja e numrit të lexuesve, e sidomos e lexuesve të rinj pranë kësaj biblioteke.    
Shuma e akorduar: 15 000 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

18. Titulli i projektit: Panairi i librit "Tirana 2010"   
Organizata zbatuese: Shoqata e Botuesve Shqiptare.    
Synimi:  Organizimi i Panairit të Librit- Edicioni i 13-të.    
Shuma e akorduar: 13 000 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

19. Titulli i projektit: Krijimi i kushteve për integrim në komunitet përmes kualifikimit të kursit për gjuhën angleze si edhe rehabilitimit aktiv për personat me aftësi të kufizuara
Organizata zbatuese: Shoqata Humanitare e Invalidëve Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë të Shqipërisë.    
Synimi:  Krijimi i kushteve për integrim në komunitet përmes trajnimit të kursit të kualifikimit për personat me aftësi të kufizuara, me qëllim nxitjen, inkurajimin e tyre dhe pjesëmarrje sa më aktive në shoqëri.    
Shuma e akorduar: 10 520 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

20.    Titulli i projektit: Ndërhyrje rigjeneruese në një sipërfaqe pyjore me lajthi për të rritur të ardhurat e komunitetit.
Organizata zbatuese: Shoqata e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Dibër

Synimi: Projekti kishte për qëllim të ndihmonte në ripërtëritjen, ruajtjen dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese të pyllit natyral me lajthi.
Shuma e akorduar: 9 640 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

21.    Titulli i projektit: Ndihmë shëndetësore dhe terapeutike për fëmijët romë dhe egjyptianë të traumatizuar nga përmbytjet në zonën e Shkodrës
Organizata zbatuese: WYCA (Shoqata e Grave Kristiane).
Synimi:  Ky projekt ndihmoi në përballimin e disa nevojave shëndetësore për disa nga shtresat më të rrezikuara në zonën e përmbytjes në veri të vendit.
Shuma e akorduar: 8 500 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

22. Titulli i projektit: E drejta për të përmbushur nevojat sociale dhe fizike të fëmijës   
Organizata zbatuese: Fondacioni “Shtëpia e Shpresës”.    
Synimi:  Zhvillimi normal nëpërmjet plotësimit të nevojave sociale dhe fizike të fëmijëve jetimë, Elbasan.
Shuma e akorduar: 7 600 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

23.    Titulli i projektit: Përmirësimi i infrastrukturës kulturore
Organizata zbatuese: Qendra Kulturore Feniks-Kuçovë.
Synimi: Projekti kishte për qëllim të ndërhynte në përmirësimin e një qendre tashmë të njohur në qytetin e Kuçovës.
Shuma e akorduar: 7 500 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

24. Titulli i projektit: Integrimi i personave me aftësi të kufizuar në jetën sociale, për zbutjen e krizës ekonomike, me ngritjen e kopshteve familjare me pemë frutore   
Organizata zbatuese: Gjelbërimi 2000.
Synimi:  Ndihma e personave me aftësi të kufizuar në 5 komuna të rrethit Vlorës nëpërmjet ndihmës për të krijuar kopshte familjare me dru frutorë.     
Shuma e akorduar: 6 600 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

25. Titulli i projektit: Ndihmë, integrim dhe mbështetje për moshën e tretë   
Organizata zbatuese: Fondacioni Kennedy.    
Synimi:  Një bashkëpunim sa më efektiv me aktorë të ndryshëm për të ofruar një gamë më të gjerë shërbimesh cilësore në Qendrat Komunitare të moshës së tretë.
Shuma e akorduar: 4 800 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

Kërko në faqe
Equality Data Initiative Meeting

The Maidan, Crimea, and the East: Evolving Human Rights Challenges in Ukraine

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Stand with Ukraine

Administrative Assistant

Tackling Corruption in Armenia with High- and Low-Tech Tools

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Writing Ukraine’s Next Chapter

Does Digital Media Mean Better Media?

Research Assistant

Administrative Assistant

Program Officer/Senior Program Officer

Program Officer/Senior Program Officer

Program Officer

Intern

Program Associate

Finance Manager

Communications Officer

Senior Communications Officer

Content Strategist

Deputy Director

Associate Director of Compensation

Program Director

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Latin American Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Moving Walls 22: Group Exhibition on Surveillance

Think Tank Young Professional Development Program

Document Abuses in Drug Treatment Centers

Civil Society Scholar Awards

Aryeh Neier Open Society Justice Initiative Fellowships

Statelessness Summer Course at Tilburg University

Promoting Inclusion and Participation of Minorities and Marginalized Groups in European Cities

Drug Policy and Human Rights Summer Course at Central European University

Baltimore Community Fellowships

Organizational Development Grants to Think Tanks

Disability Rights Scholarship Program

Call for Applications: Summer School in Human Rights Litigation

European Commission Internship for Young Roma University Graduates

Open Society Presidential Fellowship

Internship: Making the Most of EU Funds for Roma

Romani Women’s Fellowship

The Social Cost of the Uzbek Cotton Industry

Equality Data Initiative Meeting

The Maidan, Crimea, and the East: Evolving Human Rights Challenges in Ukraine

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Rights Groups Call for Inclusion of Civil Society at U.S.-Africa Leaders Summit

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Tackling Corruption in Armenia with High- and Low-Tech Tools

Remembering Peter Bell

The Pashtun Question: Myths, Realities, and Militancy in Afghanistan and Pakistan

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Ensure Free and Fair Elections in Guinea

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

How to Stop Overdose Deaths in New York

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Writing Ukraine’s Next Chapter

Does Digital Media Mean Better Media?

In France, a University for Political Engagement

Money and Politics in America: The View from Overseas

Turning the Tide Against Torture

Three Ways to Build Upon Roma Progress

The Social Cost of the Uzbek Cotton Industry

Equality Data Initiative Meeting

The Maidan, Crimea, and the East: Evolving Human Rights Challenges in Ukraine

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Rights Groups Call for Inclusion of Civil Society at U.S.-Africa Leaders Summit

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Tackling Corruption in Armenia with High- and Low-Tech Tools

Remembering Peter Bell

The Pashtun Question: Myths, Realities, and Militancy in Afghanistan and Pakistan

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Ensure Free and Fair Elections in Guinea

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

How to Stop Overdose Deaths in New York

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Writing Ukraine’s Next Chapter

Does Digital Media Mean Better Media?

In France, a University for Political Engagement

Money and Politics in America: The View from Overseas

Turning the Tide Against Torture

Three Ways to Build Upon Roma Progress

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Stop Overdose Deaths in New York

Latin American Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Austerity: A Failed Experiment on the People

Program Officer

Intern

To Achieve Roma Equality, Europe Must Address Health Disparities

Document Abuses in Drug Treatment Centers

Civil Society Scholar Awards

Extreme Abuse in the Name of Drug “Treatment”

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Where an Open Society Scholarship Can Take You

Keeping a Promise to Black Boys in America

Civil Society Scholar Awards

When Schools Become Targets of War

All Young People in America Deserve the Opportunity to Succeed

A New Milestone for America’s Young Men of Color

Ten Leading Foundations Join Forces to Expand Opportunity for Young Men of Color

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Does Digital Media Mean Better Media?

Moving Walls 22: Group Exhibition on Surveillance

Mapping Digital Media: Indonesia

Radical Democracy: A Video Challenge for an Open Society

Film Screening: Return to Homs

What Is “Open Access”?

Mapping Digital Media: Canada

Content Strategist

Civil Society Scholar Awards