Projekte të miratuara nga Programi i Fondit të Emergjencës i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Gjatë vitit 2009, Xhorxh Soros, themelues dhe kryetar bordi i rrjetit të Instituteve për Shoqërinë e Hapur, krijoi një Fond Emergjence për të mbështetur grupet dhe shoqëritë e ndikuara nga kriza financiare botërore në rajonin e Europës Lindore dhe vendet e ish-Bashkimit Sovietik. Ky fond hyri në veprim gjatë vitit 2010 dhe mbështeti nisma që synonin lehtësimin e pasojave të kësaj krize. Fondi u krijua për të mbështetur projekte që ndihmojnë grupet apo shtresat më të goditura nga kriza. Vëmendje e veçantë iu kushtua projekteve që përqendrohen tek grupet në nevojë,  por janë mirëpritur nisma që synojnë fuqizimin e vlerave të shoqërisë së hapur mes grupeve më të gjera të shoqërisë si klasa e mesme. Për këtë program të ri konkuruan edhe një sërë organizatash jofitimprurëse shqiptare, të cilat përfituan në total një shumë prej 800 mijë USD. Një vend të rëndësishëm në këtë mbështetje financiare zuri përballimi i pasojave të përmbytjes në qarkun e Shkodrës.Projektet e miratuara gjatë vitit 2010 që janë zbatuar apo janë në zbatim e sipër,  paraqiten si më poshtë:

1.    Titulli i projektit: Forcimi i dhënies së shërbimeve për viktimat e dhunës me bazë gjinore në Shqipëri.
Organizata zbatuese: Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza

Synimi: Projekti ka për qëllim të ndihmojë dhe të japë shërbime për gratë dhe vajzat e dhunuara dhe të sensibilizojë strukturat përgjegjëse shtetërore për të rritur efikasitetin në veprimtarinë e tyre.
Shuma e akorduar:  155 654 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

2. Titulli i projektit: Ndërhyrje post-emergjente për tri komuna të përmbytura në Shkodër, Anë e Malit, Gur i Zi dhe Dajç.  

Organizata zbatuese: Oxfam Albania   
Synimi:  Mbështetja e popullsisë në zonat rurale të përmbytura duke ofruar një ndërhyrje të përshtatshme post emergjence. Ndërhyrjet kryesisht përfshijnë riparim dhe ngritje serrash, ngritje pularish dhe asistencë teknike.     
Shuma e akorduar: 109 186 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

3. Titulli i projektit: Ndërhyrje për 1000 familje të prekura nga përmbytjet në Shkodër   
Organizata zbatuese: Kryqi i Kuq Shqiptar.
Synimi:  Ofrimi i ndihmave ushqimore dhe sanitare emergjente për zonat e Shkodrës të përmbytura nga katastrofa e dhjetorit 2010.    
Shuma e akorduar: 100 686 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

4. Titulli i projektit: Ndikimi i uljes së dërgesave të emigrantëve në Shqipëri   
Organizata zbatuese: Instituti “Axhenda”.     
Synimi:  Instituti po kryen një studim për efektet e uljes së remitancave në jetën e shqiptarëve për shkak të krizës ekonomike dhe për të gjetur se si mund të lehtësohen këto efekte.      
Shuma e akorduar: 49 700   
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

5. Titulli i projektit: Ndërtim veprash me përfitim komunitar   
Organizata zbatuese: Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Komunale, Steblevë.    
Synimi:  Ndërtim i veprave komunitare në komunën e Steblevës, rrethi i Librazhdit
Shuma e akorduar: 37 422 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

6.    Titulli i projektit: Rritja e të ardhurave të familjeve të varfëra fshatare në Qarkun  e Shkodrës duke mbështetur kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike  
Organizata zbatuese: Qendra “Partnerë në Zgjidhje dhe Zhvillim”.    
Synimi:  Qëllimi i projektit është të përmirësojë gjendjen ekonomike të familjeve fshatare në zonat malore të rajonit të Malësisë së Madhe.     
Shuma e akorduar: 24 700 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

7.    Titulli i projektit: Rritja e punësimit të të rinjve përmes trajnimit dhe orientimit në tregun e punës  
Organizata zbatuese: Partners Albania- Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim Konflikti.    
Synimi: Qëllimi kryesor i projektit është të ulë nivelin e papunësisë në nivel rajonal duke zgjeruar mundësitë e punësimit për të rinjtë në Vlorë.     
Shuma e akorduar: 24 545 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

8.    Titulli i projektit: Mbështetje për fermat e vogla familjare të prekura nga kriza për rritjen e gjelave të detit si një aktivitet ekonomik alternative

Organizata zbatuese: Fondacioni "Blekalb".
Synimi:  Shkencë, teknologji dhe këshillim për një blegtori të zhvilluar. Përmirësimi i situatës ekonomike në familjet fshatare të prekuara nga efektet e krizës globale ekonomike në rrethin e Lezhës.    
Shuma e akorduar: 24 490 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

9. Titulli i projektit: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të vendit përmes angazhimit qytetar

Organizata zbatuese: Qendra Shqiptare e Trashëgimisë.    
Synimi:  Ndërgjegjësimi i publikut të gjerë mbi nevojën për t’u angazhuar aktivisht në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në këtë periudhë krize ekonomike, nisur nga pamundësia dhe dobësia e organeve shtetërore të kësaj fushe.
Shuma e akorduar: 23 980 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

10.    Titulli i projektit: Njëqind për qind made in Korça

Organizata zbatuese: Qendra “SOL”.    
Synimi:  Zbutja e ndikimit të krizës ekonomike në Rajonin e Korçës.    
Shuma e akorduar: 23 980 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

11. Titulli i projektit: Përfshirja e gruas në tregun e punës, Tiranë
Organizata zbatuese: Kryqi i Kuq Shqiptar.    
Synimi:  Përfshirja në tregun e punës së grave nëpërmjet masave specifike të orientimit për punësim, formimit profesional dhe ndërmjetësimit për punësim; të plotësuara me veprimtari sensibilizimi të drejtuar ndaj anëtarëve të njësive familjare dhe komunitetit, pjesë e të cilit është gruaja.     
Shuma e akorduar: 23 640 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

12. Titulli i projektit: Tirana community bicycle 
Organizata zbatuese: Shoqata “Programi Alternativave Sociale Stimuluese”.    
Synimi:  Qëllimi i projektit është ofrimi i një alternative ekologjike dhe sociale të punësimit dhe ndihmës ndaj grupeve vulnerabël dhe nëveçanti familjeve të komunitetit Rom.     
Shuma e akorduar: 23 600 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim

13. Titulli i projektit: Promovimi i Gazetarisë Investigative Online
Organizata zbatuese: Unioni i Gazetarëve Shqiptarë.
Synimi:  Promovimi i gazetarisë investigative online.    
Shuma e akorduar: 23 310 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

14. Titulli i projektit: Trajnim profesional për gratë dhe të rejat e komunitetit rom në Tiranë
Organizata zbatuese: “Roma për Integrim”.    
Synimi:  Qëllimi është të rrisë kapacitetet e vajzave dhe grave të reja të minoritetiRom, në profesionin e rrobaqepses dhe integrimin e tyre në sektorin e punësimit privat.
Shuma e akorduar: 22 650 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.


15. Titulli i projektit: Reportazh nga qyteti im  
Organizata zbatuese: Instituti Antonio Gramshi.
Synimi:  Krijimi i një rrjeti funksional qytetarësh të rinj të angazhuar në monitorimin, raportimin e publikimin e çështjeve të rëndësishme për komunitetin e tyre.
Shuma e akorduar: 21 520 USD.    

Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

16. Titulli i projektit: Masa antikrizë për kooperativën- model  
Organizata zbatuese: Shoqata Bujqësisë Organike.    
Synimi:  Të asistojë kooperativën e Këmishtaj për të arritur profilin e plotë të një kooperative model.     
Shuma e akorduar: 17 270 USD    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

17. Titulli i projektit: Dija gjendet tek libri  
Organizata zbatuese: Biblioteka e qytetit, Pukë    
Synimi:  Krijimi i  kushteve normale të lexuesve pukjanë pranë bibliotekës publike dhe rritja e numrit të lexuesve, e sidomos e lexuesve të rinj pranë kësaj biblioteke.    
Shuma e akorduar: 15 000 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

18. Titulli i projektit: Panairi i librit "Tirana 2010"   
Organizata zbatuese: Shoqata e Botuesve Shqiptare.    
Synimi:  Organizimi i Panairit të Librit- Edicioni i 13-të.    
Shuma e akorduar: 13 000 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

19. Titulli i projektit: Krijimi i kushteve për integrim në komunitet përmes kualifikimit të kursit për gjuhën angleze si edhe rehabilitimit aktiv për personat me aftësi të kufizuara
Organizata zbatuese: Shoqata Humanitare e Invalidëve Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë të Shqipërisë.    
Synimi:  Krijimi i kushteve për integrim në komunitet përmes trajnimit të kursit të kualifikimit për personat me aftësi të kufizuara, me qëllim nxitjen, inkurajimin e tyre dhe pjesëmarrje sa më aktive në shoqëri.    
Shuma e akorduar: 10 520 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

20.    Titulli i projektit: Ndërhyrje rigjeneruese në një sipërfaqe pyjore me lajthi për të rritur të ardhurat e komunitetit.
Organizata zbatuese: Shoqata e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Dibër

Synimi: Projekti kishte për qëllim të ndihmonte në ripërtëritjen, ruajtjen dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese të pyllit natyral me lajthi.
Shuma e akorduar: 9 640 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

21.    Titulli i projektit: Ndihmë shëndetësore dhe terapeutike për fëmijët romë dhe egjyptianë të traumatizuar nga përmbytjet në zonën e Shkodrës
Organizata zbatuese: WYCA (Shoqata e Grave Kristiane).
Synimi:  Ky projekt ndihmoi në përballimin e disa nevojave shëndetësore për disa nga shtresat më të rrezikuara në zonën e përmbytjes në veri të vendit.
Shuma e akorduar: 8 500 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

22. Titulli i projektit: E drejta për të përmbushur nevojat sociale dhe fizike të fëmijës   
Organizata zbatuese: Fondacioni “Shtëpia e Shpresës”.    
Synimi:  Zhvillimi normal nëpërmjet plotësimit të nevojave sociale dhe fizike të fëmijëve jetimë, Elbasan.
Shuma e akorduar: 7 600 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

23.    Titulli i projektit: Përmirësimi i infrastrukturës kulturore
Organizata zbatuese: Qendra Kulturore Feniks-Kuçovë.
Synimi: Projekti kishte për qëllim të ndërhynte në përmirësimin e një qendre tashmë të njohur në qytetin e Kuçovës.
Shuma e akorduar: 7 500 USD.
Koha e kryerjes së projektit: Mbyllur.

24. Titulli i projektit: Integrimi i personave me aftësi të kufizuar në jetën sociale, për zbutjen e krizës ekonomike, me ngritjen e kopshteve familjare me pemë frutore   
Organizata zbatuese: Gjelbërimi 2000.
Synimi:  Ndihma e personave me aftësi të kufizuar në 5 komuna të rrethit Vlorës nëpërmjet ndihmës për të krijuar kopshte familjare me dru frutorë.     
Shuma e akorduar: 6 600 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

25. Titulli i projektit: Ndihmë, integrim dhe mbështetje për moshën e tretë   
Organizata zbatuese: Fondacioni Kennedy.    
Synimi:  Një bashkëpunim sa më efektiv me aktorë të ndryshëm për të ofruar një gamë më të gjerë shërbimesh cilësore në Qendrat Komunitare të moshës së tretë.
Shuma e akorduar: 4 800 USD.    
Koha e kryerjes së projektit: Në vazhdim.

Kërko në faqe
Breaking News No More: Life for Roma in Greece a Year after “Maria”

Roma in Serbia: Building on Strength

100 Years After Somalis Arrive in London, It’s High Time to Learn About Them

Lessons from Wales on How to Value Diversity and Inclusion

Ukraine Needs Decentralization, Done Right

Somalis in London

El TEDH hace un llamamiento a España para que fortalezca las garantías frente a la tortura

European Court of Human Rights Calls on Spain to Strengthen Safeguards against Torture

Case Watch: European Court Strengthens Anti-Torture Safeguards

Facilities Manager

Executive Assistant

Program Assistant

Executive Assistant

Facilities Manager

Program Officer

Program Officer

Program Officer

Benefits Administrator

Recruitment Coordinator

Chief Operating Officer

Senior Program Officer

Communications Coordinator

Director

Tunisia Representative

Program Manager

Program Coordinator

Senior Program Officer

Program Officer

Editor / Content Strategist

Policy and Advocacy Officer

Tilburg University Regional Statelessness Course: Middle East and North Africa

Moving Walls 23: Group Exhibition

Open Society Presidential Fellowship

Open Society Fellowship

Organizational Development Grants to Think Tanks

Technological Innovation for Policy Research for Think Tanks

Human Rights and Drug Policy in Asia

Monitoring and Advocacy of Roma Health in Romania

Civil Society Leadership Award

Barvalipe Schools

Paruvipe Grants Program

West African Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Think Tank Young Professional Development Program

Roma Initiatives Fellowships

Countering Anti-Gypsyism and Discrimination Affecting Roma

Countering Islamophobia and Discrimination Affecting Muslims

Improving Programming of EU Funds for Roma Inclusion in the South Eastern Europe

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Five Legal Strategies that Preserve the Rights of Women Living with HIV

How the International Community Can Address the Drugs–Development Link

From a “Situation Room,” Democracy Spreads in West Africa

Breaking News No More: Life for Roma in Greece a Year after “Maria”

Trying Khmer Rouge Leaders Twice: A Guide for the Perplexed

Roma in Serbia: Building on Strength

100 Years After Somalis Arrive in London, It’s High Time to Learn About Them

Presumption of Guilt: The Global Overuse of Pretrial Detention

Is Ferguson October the First Stop of a National Campaign?

Lessons from Wales on How to Value Diversity and Inclusion

Ukraine Needs Decentralization, Done Right

Open Society Justice Initiative Welcomes Landmark Obiang Kleptocracy Settlement

Looking Past Quarantine to Community Health

Somalis in London

El TEDH hace un llamamiento a España para que fortalezca las garantías frente a la tortura

European Court of Human Rights Calls on Spain to Strengthen Safeguards against Torture

Case Watch: European Court Strengthens Anti-Torture Safeguards

Film Screening—Cracking the Codes: The System of Racial Inequity

European Commission’s New Leadership Creates Momentum for Fundamental Rights

Ebola’s Legacy Can Be a Thriving Community Health System

For Roma in France, Is Climate of Intolerance Fueling Violence?

A Beacon in the Ghetto

[POSTPONED] Film Screening: Music of Resistance—Conversations in the Middle East

A Second Chance for Ukraine

Understanding Europe’s White Working Class Communities

Voices from the White Working Class Community in Manchester

Beware an Uncertain Dawn in the Dominican Republic

Disability Is No Longer Invisible in Mongolia

An App for Honest Elections in Kosovo

White Working Class Communities in Manchester

Europe’s White Working Class Communities: A Report on Six EU Cities

Community Spirit Prevails Despite Anxieties and Alienation in English White Working Class Neighborhoods

The Problem with Multi-Stakeholder Initiatives

China and Tiananmen 25 Years On: Does Authoritarianism Pay?

ECOWAS Court Finds Gambia Failed to Investigate Death of Leading Newspaper Editor

Justice for Development: Integrating Justice and Human Rights into the Post-2015 Development Framework

New Nonprofit Leaders to Receive Boost From Open Society

HIV and Human Rights: A Mapping of Donor Priorities and Trends in Southern Africa

The Donor Landscape for Access to Justice and Health

Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal

Five Legal Strategies that Preserve the Rights of Women Living with HIV

Looking Past Quarantine to Community Health

Ebola’s Legacy Can Be a Thriving Community Health System

From Haiti to Vietnam, HIV Treatment Needs Higher Doses of Fact

A Small Tax That Could Add Up to Huge Gains for Public Health

License to Deceive? A Big Drug Company’s Smokescreen on Hepatitis C

Shifting Strategies on Drug Policy: A Comparative Approach

Will the United States Lead or Follow on International Drug Reform?

The Urgent Need to Confront Ebola

Advancing Trans* Movements Worldwide

Big Change Baltimore 2014: Connect to the Power of Change

Building the Civil Society of Tomorrow Means Investing in Teachers Today

Fire Shut Up in My Bones

Brussels Takes Action against Czech Republic over Roma School Discrimination

Open Society Presidential Fellowship

Promises Kept: Raising Black Boys to Succeed in School and in Life

Open Society Fellowship

In South Africa, a Lesson in Equality 40 Years in the Making

These Roma Students Make Better Physicians than Musicians

Abuse of Kids in Prison: We’ve Been Here Before

Moving Walls 22 / Watching You, Watching Me Opening Reception

Big Change Baltimore 2014: Connect to the Power of Change

From a “Situation Room,” Democracy Spreads in West Africa

Georgia Activists Close Ranks Online to Open Government Data

Moving Walls 23: Group Exhibition

Erosion of Media Freedom in the Balkans: Shadows of the Nineties

The Unintended Consequences of Right to Information

For Chechen Women, Modesty is the New Normal

Growing Pains in California’s Most Neglected Region

Open Society Fellowship