PËRMBLEDHJA E STRATEGJISË PËR PROGRAMIN E MIRËQEVERISJES DHE INTEGRIMIT 2012

Prioriteti Strategjik i Programit është promovimi i mirëqeverisjes dhe reformave për integrimin në BE.

Fondacioni Shoqëria e Hapur vlerëson se sfida më e madhe afatgjatë në Shqipëri për mirëqeverisjen dhe integrimin në BE është mungesa e një kulture, praktike apo historiku të politikës konsensuale dhe konstruktive, si dhe ndjeshmërisë politike ndaj të mirës publike. Gjatë dy viteve të fundit, politika shqiptare është zhytur edhe më tej në sjelljen “fituesi merr gjithçka”, duke bërë që aktorët politikë të veprojnë mbi bazën e mosbesimit ekstrem, duke penguar kështu përparimin e përgjithshëm të vendit drejt mirëqeverisjes dhe integrimit në BE. Kjo është shpalosur mprehtësisht në disa fusha kyçe që mund të shihen si sfida afatmesme si nga pikëpamja e përmbajtjes së reformave ashtu dhe proceseve, dhe këtu përfshijmë reformën zgjedhore, funksionimin e Parlamentit, reformën e administratës publike, dhe procesin e integrimit më gjerë.

Fondacioni do të vijojë të kombinojë monitorimin, analizën dhe ndikimin e politikave publike dhe bashkërendimin e aktorëve të shoqërisë civile për të përmbushur objektivat e këtij programi. Në linjë me misionin e vet, OSFA do t’iu kushtojë më shumë vëmendje sistematike proceseve në të gjitha fushat e veprimtarisë. Më konkretisht, kjo do të nënkuptonte që monitorimet të vlerësojnë rregullisht se sa të hapura janë proceset e politikave në Shqipëri: p.sh. a u konsultua Plani i Veprimit Anti-Korrupsion me palët e interesuara? A janë të gjitha institucionet zbatuese dhe bashkërenduese të përfshira, në dijeni të tij dhe a kanë marrë pjesë në hartimin e tij? A është publik? A mund të merret lehtë? A mund të merret lehtë informacioni mbi zbatimin e tij? etj.

OSFA ka në plan të vazhdojë punën kryesisht në të njëjtat fusha, me përshtatje dhe përmirësime, si dhe t’iu përgjigjet sfidave kyçe që kanë lindur gjatë dy viteve të fundit.

Fushat specifike ku kombinimi i mësipërm është aplikuar me sukses / duhet vazhduar aplikimi janë:

  1. Axhenda e integrimit në BE (këtë vit, Plani i Veprimit për Adresimin e 12 Prioriteteve të KE-së) – Fondacioni është tashmë një aktor i konsoliduar në monitorimin e zbatimit të kërkesave të integrimit.
  2. Masat anti-korrupsion – puna e shoqërisë civile këtu përqëndrohet më shumë në anketimet për perceptimin. Kohët e fundit, ka pasur përpjekje për të monitoruar masa anti-korrupsion por këto kanë vuajtur nga metodologji të varfra dhe kështu kanë çuar në rezultate jo të besueshme. Fondacioni ka filluar të zhvillojë një hapësirë këtu me moniorimin gjatë vitit 2011 të zbatimit të Planit të Veprimit 2010 për Luftën kundër Korrupsionit, duke zhvilluar kështu më tej rolin e vet monitories. Për 2012-2013 Fondacioni synon t’i bëjë të qëndrueshme përpjekjet e deritanishme.
  3. Financa Publike (shtrirja e monitorimit në nivel vendor) – Fondacioni është i vetmi aktor që monitoron sistematikisht hartimin dhe shpenzimet e buxhetit të shtetit. Metodologjia që ndiqet do të zhvillohet që të përfshijë një analizë më të mirë sektorale, dhe monitorimi do të shtrihet deri në nivel vendor. Deri në vitin 2013 për zgjedhjet e përgjithshme dhe deri në vitin 2015 për ato vendore, Fondacioni kërkon të jetë në gjendje të prodhojë një analizë të financave publike për të gjithë mandatin e një qeverie / NjQV-je. Monitorimi i proceseve të hartimit dhe shpenzimit të buxheteve do të përforcohet sepse transparenca dhe llogaridhënia në menaxhimin e financave publike janë tregues kyç të një shoqërie të hapur
  4. Administrata Publike – komentet e marra nga palët e interesuara kanë rikonfirmuar rëndësinë që ka vazhdimi i punës për një administratë publike të qëndrueshme, llogaridhënëse, transparente, dhe profesionale. OSFA ka pasur sukses në shtytjen e axhendës së reformës dhe kontributin me ekspertizë dhe duhet të vazhdojë në atë drejtim. OSFA duhet të monitorojë sistematikisht reformën e administratës publike, sidomos DAP dhe KSHC, me qëllim që të avokojë efektshëm dhe të formulojë propozime politikash me themele të shëndosha. Aktorë të tjerë të përfshirë në këtë sektor përqëndrohen në ndërtimin e kapaciteteve dhe asistencën teknike (kryesisht BE). Kjo ka qenë pjesë e përfshirjes së OSFA edhe në nivel vendor dhe palët e interesuara kanë identifikuar një nevojë këmbëngulëse për ndërtim kapacitetesh dhe asistencë teknike në nivel vendor.
  5. Kultura Politike dhe Edukimi i Elitave – Gjatë takimit konsultues me OSHC-të mbi këtë strategji, u dha mbështetje që Fondacioni të luajë një rol në edukimin e elitave për të ndikuar kulturën politike dhe ligjërimin politik duke e ekspozuar klasën politike dhe elitat më gjerë ndaj praktikave më të mira në BE dhe jo vetëm aty. OSFA tashmë e ka filluar punën në këtë fushë nëpërmjet monitorimit të ligjërimit politik, rezultatet e të cilit do të jenë më të qarta më vonë gjatë vitit.


Një tjetër lloj veprimtarie në këtë drejtim është nëpërmjet leksioneve dhe debateve të rregullta dhe të qëndrueshme të folësve/akademikëve dhe praktikuesve ndërkombëtarë të profilit të lartë, në fushat e qeverisjes, çështjeve parlamentare, politikave publike, negocimit dhe debatit, etj.

Shtyllat e programit:

I.    Transparencë, llogaridhënie, përgjegjësi dhe reagueshmëri
Fondacioni ka ndërtuar një historik të mirë me monitorimet dhe kontributet për politikat në anti-korrupsion, financat publike, dhe administratën publike. Ka përmirësuar ekspertizën e brendshme dhe të jashtme në këto fusha. Transparenca dhe llogaridhënia mbeten synime të rëndësishme për dy vitet e ardhshme. Prandaj, gjatë 2012-2013, Fondacioni do të vijojë me veprimtaritë e mëposhtme:

Edhe përgjegjësia dhe reagueshmëria politike janë rishfaqur si sfida të rëndësishme. Nga përvoja e Fondacionit, të dhënat dhe evidencat konkrete kanë në vetvete një fuqi thelbësore për ta bërë klasën politike të japë llogari dhe për ta bërë të reagojë ndaj interesit të publikut. Fondacioni do të vijojë me monitorime dhe analiza për të prodhuar evidenca dhe të dhëna të besueshme mbi politikat.

Përveç veprimtarive të veta operacionale në këto fusha, Fondacioni do të mbështesë veprimtaritë e organizatave grant-marrëse që çojnë në gjenerim të dhënash të dobishme për politikat publike, të dhëna që çojnë në identifikimin e qartë të problemeve dhe shkallën e tyre; të dhëna të cilat ofrojnë themele të shëndosha dhe të besueshme për hartimin e rekomandimeve nga ana e aktorëve civil për ato politika dhe themele të shëndosha për vendim-marrje.

II.    Kapacitete për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore
Fondacioni do të mbështesë ndërtimin e kapaciteteve për NJQV-të, dhe kontributet në politika për të rinxitur procesin e decentralizimit. Pasuria e informacionit që po mblidhet do të shfrytëzohet për të gjeneruar debate për politikat mbi çështje të tilla si financat vendore, kompetencat e përbashkëta, administrimi i territorit, etj.

Duke ndërtuar mbi përvojën e vet me monitorimin e buxhetit të shtetit, Fondacioni ka në plan të monitorojë edhe nivelin vendor. Qëllimi është identifikimi i qartë i si dhe sa përkthehen fondet në shërbime, monitorimi i standardeve të hartimit të buxheteve vendore dhe proceset e shpenzimit të tyre, duke mbushur kështu hendekun e tanishëm në informacionin publik mbi financat publike.

III.    Axhenda e integrimit në BE
OSFA do të vazhdojë të monitorojë zbatimin e kërkesave të integrimit dhe do të forcojë përpjekjet për të rritur pjesëmarrjen e palëve të interesuara në axhendën e BE me qëllim që t’i shërbehet më mirë axhendës më të gjerë të tranzicionit. Përtej projektit të vet operacional për monitorimin e zbatimit të kërkesave të inegrimit (për 2012-ën, 12 Prioritetet), OSFA synon të shfrytëzojë periudhën e para-anëtarësimit si një kohë të artë për të ndikuar politikat, për të theksuar nevojën për debat kritik mbi integrimin, për platforma partiake drejt anëtarësimit, dhe platforma partiake drejt axhendës më të madhe të tranzicionit.

Synimi 1:
Forcimi i transparencës, llogaridhënies, përgjegjësisë dhe reagueshmërisë së institucioneve kundrejt publikut

Objektiva Specifike:
1.1    Përforcimi i transparencës dhe llogaridhënies për financat publike (operacionale)
1.2    Ushqimi i debatit mbi mirëqeverisjen me ekspertizë dhe të dhëna (operacionale dhe grantdhënie)

Synimi 2:
Kontribut për përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE

Objektiva Specifike:
2.1    Monitorim i zbatimit të kërkesave të integrimit (operacional)
2.2    Rritje e pronësisë vendore të procesit të integrimit (grantdhënie, operacional, East-East)

Synimi 3:
Kontribut për forcimin e kompetencave të decentralizuara

Objektiva Specifike:
3.1    Rritja e kapaciteteve, transparencës dhe llogaridhënies së NJQV-ve (operacional dhe grantdhënie)
3.2    Rritje e debatit të palëve të interesuara dhe kontributet në politika në fushat kyçe të decentralizimit (operacional)


Shënim:
Operacional quhen aktivitetet e veta të Fondacionit – veprimtari që Fondacioni i ideon dhe zbaton vetë.

Kërko në faqe
The Inaugural EurasiaNet/Harriman Institute Forum

Stronger Together: The Case for a European Parliament Intergroup against Racism

No Equality without Data

Case Watch: Lithuanian Farmers Argue that a Blockade Is Not a Riot

Case Digests: ECHR Decisions on Demonstrations, Riots and Protests

To Stem Violence, States Must Recognize Trans Identities

Case Watch: UK Supreme Court Struggles with Pham Statelessness Conundrum

White Working Class Communities in Aarhus

Lapdogs vs. Watchdogs: State Advertising and Media

What a List Won’t Tell You About Denmark’s Working Class Communities

Summer Law Clerk

Learning Program Officer

Temporary Grants Officer

Recruitment Partner

Program Coordinator

Program Assistant

Program Assistant

NetSuite Business Analyst

Legal Research Intern

Program Manager

Program Officer

Program Coordinator

Program Officer

Executive Assistant

Benefits Administrator

Recruitment Coordinator

Chief Operating Officer

Senior Program Officer

Communications Coordinator

Director

Palestinian Rule of Law Awards

Disability Rights Scholarship Program

Civil Society Leadership Award

Countering State Capture

Tilburg University Regional Statelessness Course: Middle East and North Africa

Moving Walls 23: Group Exhibition

Open Society Presidential Fellowship

Open Society Fellowship

Organizational Development Grants to Think Tanks

Technological Innovation for Policy Research for Think Tanks

Human Rights and Drug Policy in Asia

Monitoring and Advocacy of Roma Health in Romania

Barvalipe Schools

Paruvipe Grants Program

West African Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Think Tank Young Professional Development Program

Roma Initiatives Fellowships

Countering Anti-Gypsyism and Discrimination Affecting Roma

Countering Islamophobia and Discrimination Affecting Muslims

Improving Programming of EU Funds for Roma Inclusion in the South Eastern Europe

Stronger Together: The Case for a European Parliament Intergroup against Racism

Lessons for Ferguson from 4,000 Miles Away

No Equality without Data

Case Watch: Lithuanian Farmers Argue that a Blockade Is Not a Riot

Case Digests: ECHR Decisions on Demonstrations, Riots and Protests

Why Ebola Should Be a Wake-Up Call for Drug Development

The Trial of Thomas Lubanga at the International Criminal Court: The Appeal Judgment

Advancing Open Society through Curriculum Reform in Kyrgyzstan

Enabling Repression, Exporting Surveillance, and Silencing Dissent

After the Dead Are Counted: U.S. and Pakistani Responsibilities to Victims of Drone Strikes

To Stem Violence, States Must Recognize Trans Identities

Case Watch: UK Supreme Court Struggles with Pham Statelessness Conundrum

Targeted: A Conversation with Artists Hasan Elahi and Josh Begley

Documenting the Human Cost of U.S. Immigration Policy

Moving the Needle on Drug Policy in Asia

White Working Class Communities in Aarhus

Lapdogs vs. Watchdogs: State Advertising and Media

What a List Won’t Tell You About Denmark’s Working Class Communities

First Steps: A Brief History of the Step by Step Program

Case Watch: UK Supreme Court Addresses “B2” Statelessness Challenge

For Roma in France, Is Climate of Intolerance Fueling Violence?

A Beacon in the Ghetto

[POSTPONED] Film Screening: Music of Resistance—Conversations in the Middle East

A Second Chance for Ukraine

Understanding Europe’s White Working Class Communities

Voices from the White Working Class Community in Manchester

Beware an Uncertain Dawn in the Dominican Republic

Disability Is No Longer Invisible in Mongolia

An App for Honest Elections in Kosovo

White Working Class Communities in Manchester

Europe’s White Working Class Communities: A Report on Six EU Cities

Community Spirit Prevails Despite Anxieties and Alienation in English White Working Class Neighborhoods

The Problem with Multi-Stakeholder Initiatives

China and Tiananmen 25 Years On: Does Authoritarianism Pay?

ECOWAS Court Finds Gambia Failed to Investigate Death of Leading Newspaper Editor

Justice for Development: Integrating Justice and Human Rights into the Post-2015 Development Framework

New Nonprofit Leaders to Receive Boost From Open Society

HIV and Human Rights: A Mapping of Donor Priorities and Trends in Southern Africa

The Donor Landscape for Access to Justice and Health

Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal

Why Ebola Should Be a Wake-Up Call for Drug Development

To Stem Violence, States Must Recognize Trans Identities

Disability Rights Scholarship Program

Civil Society Leadership Award

Andri Tambunan

Nazik Armenakyan

Combining Litigation with Social Mobilization: Pitfalls and Possibilities

Four Key Lessons from Teaching Human Rights for Health

In Sparks of a Fire, Lessons for West African Health

Bringing School to an Orphanage in Kyrgyzstan Means New Prospects for Children

Palestinian Rule of Law Awards

Advancing Open Society through Curriculum Reform in Kyrgyzstan

Civil Society Leadership Award

First Steps: A Brief History of the Step by Step Program

Youths in Greece Stand Up for the Right to Citizenship

Pete Pin

Rula Halawani

Bringing the Streets to Politics: Hip-Hop Promotes Openness in Senegal

Combining Litigation with Social Mobilization: Pitfalls and Possibilities

In Sparks of a Fire, Lessons for West African Health

The Inaugural EurasiaNet/Harriman Institute Forum

Enabling Repression, Exporting Surveillance, and Silencing Dissent

Targeted: A Conversation with Artists Hasan Elahi and Josh Begley

Documenting the Human Cost of U.S. Immigration Policy

Lapdogs vs. Watchdogs: State Advertising and Media

Civil Society Leadership Award

Andri Tambunan

Thenmozhi Soundararajan

Cristóbal Olivares

Robert Godden