04/07/2014 - Workshopi “Roli i Qytetarëve dhe Shoqërisë Civile kundër Pandëshkueshmërisë”
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-Soros organizoi në Shkodër më datë 20 qershor 2014 workshopin “Roli i Qytetarëve  dhe Shoqërisë Civile kundër Pandëshkueshmërisë”.
26/05/2014 - TRYEZË E RRUMBULLAKËT “REFORMA KUSHTETUESE – NJË PRIORITET AKTUAL”
Nisur nga zhvillimet politike, juridike e sociale të ndodhura këto 16 vite nga koha e miratimit të Kushtetutës, Fondacioni Shoqëria e Hapur për  Shqipërinë, Soros, sot, më datë 26 Maj 2014, në Hotel Sheraton ka shpalosur iniciativën për nisjen e një debati të gjerë publik mbi nevojën primare që ka vendi për një reformë rrënjësore kushtetuese. Kjo nismë u prezantua në praninë e drejtuesve të lartë të institucioneve shtetërore, spektrit politik, përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, shoqërisë civile e aktorit ndërkombëtar.
20/12/2011 - fdasfas
fdsafasd
17/12/2011 - Impakti i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe i vendimeve të Gjykatës së Strasburgut ndaj shtetit shqiptar në evolimin e kuadrit ligjor dhe praktikës gjyqësore vendase

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut (GJEDNJ) sidomos vendimet e saj të dhëna ndaj shtetit shqiptar kanë qenë në fokus të veprimtarisë së Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros. Nxitja e ndërgjegjësimit dhe përmirësimit të njohurive për zbatimin më të mirë e të drejtëpërdrejtë nga ana e sistemit tonë gjyqësor të KEDNJ dhe jurisprudencës së GJEDNJ si burime parësore të së drejtës sonë të brendshme janë analizuar në mënyrë të hollësishme dhe profesionale në një cikël trajnimesh që Fondacioni Soros në bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit, Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe Shkollën e Magjistraturës ka organizuar përkatësisht në datat 23 nëntor, 16, 19 dhe 20 dhjetor 2011.


26/10/2011 - Përfshirja e prindërve në jetën e shkollës; rekomandime për një partneritet të suksesshëm shkollë-familje-komunitet
Ky raport i shkurtёr ёshtё pёrgatitur duke u mbёshtetur nё gjetjet dhe pёrfundimet e njё studimi kombëtar tё pikёpamjeve, qёndrimit dhe praktikave tё drejtorёve tё shkollave dhe prindёrve nё lidhje me pёrfshirjen e prindёrve dhe bashkёpunimin shkollё-familje, i cili u realizua me ndihmёn e Programit tё Mbёshtetjes sё Arsimit tё Fondacioneve tё Shoqёrisё sё Hapur nё kuadёr tё projektit tё Pёrparimit tё Cilёsisё sё Arsimit dhe Pёrfshirjes nё Evropёn Jug-lindore.


12/10/2011 - Janë hapur aplikimet për skemën e bursave pasuniversitare OSI-DAAD 2012-2013
Që prej vitit 2008 të gjitha vendet e Ballkanit janë përfshirë në skemën e bursave OSI-DAAD, një program bursash i sponsorizuar nga OSF (Open Society Foundations) dhe DAAD (German Academic Exchange Program). Ky program ka për qëllim financimin e studimeve pasuniversitare në Gjermani, në shkencat humane dhe sociale. Nga ky program pasuniversitar përfitojnë shtatë vende ballkanike dhe konkretisht: Shqipëria, Kroacia, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia.11/10/2011 - Publikohet raporti monitorues “Ekzekutivi dhe gjyqësori: Përgjegjshmëria ndaj vendimeve gjyqësore”
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,Soros në kuadër të Programit  të Shtetit të së Drejtës dhe të Drejtave të Njeriut, mbështeti projektin “Ekzekutivi dhe gjyqësori: Përgjegjshmëria ndaj vendimeve gjyqësore” të Institutit për Studime Publike dhe Ligjore (ISPL).
29/09/2011 - NJOFTIM PËR ORGANIZATAT JO FITIMPRURËSE
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, në vazhdimësi të kontributit të dhënë për përmirësimin dhe zbatimin e legjislacionit fiskal për organizatat jo fitimprurëse si dhe për rritjen transparencës së sektorit të shoqërise civile organizon seminare trajnuese një-ditore në zyrat e fondacionit... 27/09/2011 - Ftesë për pjesëmarrje: Raport monitorimi i 12 prioriteteve të KE-së për Shqipërinë
Ditën e enjte, datë 29 shtator 2011, në orën 10:00, pranë Hotel Sheraton, salla “Break Out 5”, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros organizon konferencën për shtyp për prezantimin e raportit të monitorimit për zbatimin e planit të veprimit për 12 prioritetet e Komisionit Europian.
27/09/2011 - Vendimmarrja në Kuvendin e Shqipërisë dhe pjesëmarrja e publikut në ligjbërje

Qendra e Studimeve Parlamentare (QSP) në 27 shtator 2011, në mjediset e hotel “Rogner Europapark” zhvilloi një konferencë shtypi ku bëri publike raportin e monitorimit të veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë.  Konferenca, si pjesë e projektit një vjecar me tëmë “Pjesëmarrja e publikut në ligjbërje: procesi i vendimmarrjes në Kuvendin e Shqipërisë dhe pjesëmarrja e publikut në të” mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros

 


15/09/2011 - Udhezues per parandalimin e financimit të terrorizmit nga organizatat jofitimprurëse
Ky udhëzues shërben si udhërrëfyes për t’i ndihmuar OJF-të shqiptare që të veprojnë në përputhje me legjislacionin kombëtar për parandalimin e financimit të terrorizmit dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në këtë fushë. OJF-të janë të eskpozuara ndaj një rreziku potencial për t’u keqpërdorur nga individë apo organizata të tjera për financimin ose mbështetjen e veprimtarisë terroriste gjë që mund të ketë pasoja të rënda për vetë ato përfshirë dhe sanksione penale.

26/07/2011 - Lëvizja Evropiane në Shqipëri publikon numrin e tretë të revistës “EuroSpeak”
Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) publikoi numrin e tretë të revistës “EuroSpeak", i cili kësaj here vjen dhe në variantin e shtypur. “EuroSpeak” është një revistë e përdymuajshme, e pasur me informacion të përditësuar dhe analiza mbi çështje të integrimit europian, me fokus të veçantë mbi zhvillimet e marrëdhënieve të BE-së me Shqipërinë dhe vendet e tjera të  rajonit.
14/07/2011 - Publikohet studimi “Efektet e rënies së remitancave në Shqipëri”
Dërgesat e emigrantëve shqiptarë në të holla pranë familjeve të tyre, janë jetike për qytetarët. Kjo, pasi janë 73,8 për qind e këtyre dërgesave që shpenzohen për ushqim. Ky përfundim vjen nga studimi i bërë nga instituti “Agenda” për “Efektet e rënies së remitancave në Shqipëri” në kuadër të një projekti të mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, i cili u bë publik më 15 korrik 2010 në mjediset e Hotel Tirana International.
15/06/2011 - Ndihmë juridike pa pagesë në interes publik për individë dhe grupe interesi në nevojë
Qendra “Res Publica” nën mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros është duke implementuar projektin “Ndihmë juridike në interes publik për individë dhe grupe interesi në nevojë” me synimin për të mundësuar akseksin në drejtësi nëpërmjet dhënies së ndihmës juridike në interes publik pa pagesë për grupe të ndryshme identitare, kategori në nevojë dhe individë, duke promovuar barazinë e të drejtave për të gjithë.
14/06/2011 - Trajnim i gjyqtarëve të rrethit gjyqësor të Tiranës mbi ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi
Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut (GSGDNJ) mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, ndërmoi iniciativën  për t’u ardhur në ndihmë trupës së gjyqtarëve në rrethin gjyqësor të Tiranës për të rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë e tyre profesionale për zbatimin në praktikë të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.

13/06/2011 - Konferencë shkencore “Komisionet hetimore, mjet i rëndësishëm për ushtrimin e kontrollit parlemantar”
Më datën 14 qershor 2011, Instituti për Studime Gjyqësore dhe Kushtetuese,  zhvilloi konferencën shkencore me temë “Komisionet hetimore,mjet i rëndësishëm për ushtrimin e kontrollit parlamentar”. Konferenca u zhvillua në kuadër të projektit “Studim mbi problemet kushtetuese dhe ligjore lidhur me Komisionet Hetimore Parlamentare”, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.05/06/2011 - Lëvizja Evropiane në Shqipëri publikon numrin e dytë të revistës “EuroSpeak”
Në kuadër të një projekti të financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), publikohet nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri numri i dytë i revistës “EuroSpeak". “EuroSpeak” është një revistë e përdymuajshme, e pasur me informacion të përditësuar dhe analiza mbi çështje të integrimit europian, me fokus të veçantë mbi zhvillimet e marrëdhënieve të BE-së me Shqipërinë dhe vendet e tjera të  rajonit.
03/05/2011 - Forumi Civil, apel për respektimin e standarteve për zgjedhje të lira dhe demokratike
Forumi Civil me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – Soros, në datën 4 Maj 2011, organizoi në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi një apel për popullin dhe forcat politike në ruajtjen e standarteve të qetësisë para zgjedhjeve dhe gjatë administrimit të tyre.
30/04/2011 - Raporti i dytë i koalicionit të vëzhguesve zgjedhorë

Kuadri ligjor ekzistues për zhvillimin e Zgjedhjeve Vendore të 8 Majit, zbatimi me korrektësi dhe në frymën tërësore të hartimit të tij, sigurojnë zhvillimin e një procesi zgjedhor të drejtë e demokratik.
Mungesa e reformës elektorale që do të adresonte të gjitha rekomandimet e bëra nga OSBE/ODHIR si dhe nga raporti i Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë, evidentoi sërish domosdoshmërinë e kryerjes së saj, në veçanti në lidhje me një sërë boshllëqesh dhe paqartësish që kanë të bëjnë me administrimin e procesit për zgjedhjet vendore

 


28/04/2011 - Zhvillohet kongresi i parë mesdhetar i sëmundjes së kancerit në Tiranë
Më 29 dhe 30 Prill 2011, në mjediset e hotel Tirana International u zhvillua kongresi i parë mesdhetar i sëmundjes së kancerit. Të pranishëm në kongres ishin mjekë onkologë, kemio-radioterapistë, kirurgë gastroenterologë, anestezistë, gjinekologë, mjekë të përgjithshëm dhe të specialiteteve të tjera dhe specialistë të fushës nga vende të rajonit, mes të cilëve dy zëvendësministrat e Shëndetësisë së Kosovës dhe Malit të Zi, ambasadori italian Saba Delia, Mary Callaway dhe Stephen Connor, përfaqësues të programit të shëndetit publik të Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur në Nju Jork, etj.  26/04/2011 - Impakti i lëvizjes pa viza në hapësirën Shengen tek qytetarët shqiptarë
Më 27 Prill 2011, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), organizoi një konferencë mbi: “Impaktin e lëvizjes pa viza në hapësirën Shengen tek qytetarët shqiptarë”. Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi i të dhënave dhe shkëmbimi i pikëpamjeve të aktorëve të ndryshëm mbi dinamikën social – ekonomike të lëvizjes pa viza të qytetarëve shqiptarë që prej 15 dhjetorit 2011 dhe veçanërisht procesi i informimit të tyre.
25/04/2011 - Deklaratë për shtyp e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë
Kur na ndajnë vetëm 12 ditë nga Zgjedhjet Vendore të 8 Majit, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë tërheq vëmendjen për mosrealizimin në kohë dhe sipas kërkesave ligjore të disa elementëve thelbësorë në garantimin e procesit zgjedhor, që kanë të bëjnë me administrimin e drejtëpërdrejtë të procesit dhe votës së qytetarëve.
22/04/2011 - Deklaratë për shtyp e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë u njoh me vendimin e marrë sot nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve për lejimin e kasetave filmike nga shtabet elektorale të kandidatëve. Ky vendim erdhi pas propozimit të bërë nga Bordi i Monitorimit të Mediave më datë 21.04.2011, në kapërcim të kompetencave të tij, të cilat, sipas nenit 85 pika të Kodit Zgjedhor, shtrihen vetëm në “monitorimin e zbatimit të dispozitave të këtij Kodi për fushatën zgjedhore në radion dhe televizionin publik dhe ato private”.


20/04/2011 - Deklaratë për shtyp e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë
Incidentet e ndodhur së fundmi kanë krijuar një klimë të lartë tensioni dhe frike në lidhje me pritshmërinë dhe ecurinë e mëtejshme të fushatës. Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë po monitoron me vëmendje fushatën elektorale dhe në veçanti incidentet e ndodhura në të gjithë vendin, si edhe mënyrën se si ato trajtohen dhe gjejnë jehohë në opinionin publik.
15/04/2011 - Nënshkruhet në Korçë kontrata me qytetarët për qeverisjen e mirë
Nënshkrimi i kontratës sociale midis votuesve dhe kandidatëve është tashmë një realitet edhe në Shqipëri. Hapin e parë drejt kësaj praktike sa iluministe, aq edhe të domosdoshmë në ditët e sotme, e kanë hedhur dy kandidatët për kreun e Bashkisë në Qytetin e Korçës, z. Niko Peleshi (koalicioni i majtë, “Aleanca për të Ardhmen“) dhe z. Andrea Mano (koalicioni i djathtë, “Aleanca për Qytetarin“).


13/04/2011 - Deklaratë për shtyp e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë, duke vlerësuar lart rolin dhe rëndësinë jetike që ka media, veçanërisht në periudhat e fushatave elektorale, vëren me shqetësim se në këto ditë të para të fushatës ka një sërë elementësh që tentojnë të kompromentojnë misionin e saj në funksion të transparencës dhe informimit ndaj qytetarit.
10/04/2011 - Deklaratë për shtyp e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë në vazhdimësi të monitorimit dhe kontributit të tij për përmirësimin e standarteve të procesit elektoral, në veçanti fushatës elektorale të nisur zyrtarisht më datë 8 prill 2011, konstaton me shqetësim se në ditët e para të zhvillimit të saj kanë ndodhur sërish incidente e konflikte të rënda mes militanteve e përfaqësuesve të partive politike, ngjarje që po rrisin artificialisht tensionin dhe dëmtojnë rëndë imazhin, klimën dhe natyrën administrative të këtyre zgjedhjeve.

07/04/2011 - Publikohet raporti i parë i koalicionit të vëzhguesve vendorë 2011
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë 2011 (KVV 2011), si një bashkim organizatash jo-qeveritare dhe jo-politike, të cilat kanë në themel të aktivitetit të tyre ndërtimin e demokracisë në Shqipëri e, në veçanti vëzhgimin e proceseve zgjedhore, duke vlerësuar se vëzhgimi i procesit zgjedhor prej organizatave jo-politike është një garanci më shumë për zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme; në vazhdimësi të monitorimit të proceseve elektorale prej 2003, është sërish prezent në vëzhgimin e Zgjedhjeve Vendore të 8 Majit 2011, madje ka adoptuar nje metodologji të re, bazuar kryesisht në vëzhgimin me grupe të lëvizshme për rritjen e mëtejshme të cilësisë në punën e tij, nëpërmjet një vëzhgimi sa më cilësor dhe formësimin e një trupe profesionale vëzhguesish.

04/04/2011 - Tryezë e rrumbullakët mbi disa sugjerime të “Forumit Civil 2010” për një mbarëvajtje qytetare dhe të kulturuar të procesit zgjedhor të 8 Majit 2011
Fondacioni “Moisiu” me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros në datën 5 Prill 2011 organizoi në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi disa sugjerime të  “Forumit  Civil  2010” për  një  mbarëvatje  qytetare  dhe  të  kulturuar  të  procesit zgjedhor të  8 Majit 2011. Ky aktivitet u krye në kuadër të projektit “Për një europianizim të politikës së re shqiptare”. Në takim morën pjesë anëtarët e “Forumit Civil 2010”, ambasadori i OSBE në Shqipëri, Zoti Eugen Wollfarth dhe ambasadori Hollandez, Zoti Henk G.C.Van den Dool, ambasadorja Britanike, zonja Fiona Mcllwham.

27/03/2011 - Konferencë Kombëtare "Fuqizimi i Romëve: strategji për një zhvillim gjithpërfshirës"

18/03/2011 - Tryezë e rrumbullaktë mbi funksionimin e komisioneve hetimore parlamentare
Më datë 18 mars 2011, Instituti për Studime Gjyqësore dhe Kushtetuese organizoi një tryezë të rrumbullakët mbi problematikat e hasura në funksionimin e komisioneve hetimore parlamentare. Kjo veprimtari u krye në kuadër të projektit “Studim mbi problemet kushtetuese dhe ligjore lidhur me Komisionet Hetimore Parlamentare” të mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.
16/03/2011 - Rekomandime për përmirësimin e politikës së “Altertekstit”
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, pas një procesi monitorimi të zbatimit të politikës së Altertekstit gjatë vitit 2010 dhe konsultimit me grupet e interesit, lidhur me nevojat për përmirësime të mëtejshme të reformës, hartoi një sërë rekomandimesh të cilat i janë dërguar zyrtarisht Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

16/03/2011 - Tryezë e rrumbullakët mbi disa rekomandime që mund t’i bëhen forcave politike për ndryshimin e Kodit Zgjedhor
Fondacioni “Moisiu” me mbështetjen e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros në datën 16 Mars 2011 organizuan në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi disa rekomandime që mund t’i bëhen forcave politike për ndryshimin e Kodit Zgjedhor. Kjo veprimtari u krye në kuadër të projektit “Për një europianizim të politikës së re shqiptare”.

28/02/2011 - Qendra e Trashëgimisë Kulturore çel ekspozitën "50 më pak"
Ndërkohë që një mori ndërtesash herë me e herë pa kriter i shtohen Shqipërisë, shumë të tjera, pasuri kombëtare, ose më saktë ish të tilla, po zhduken në heshtje prej shekujsh tashmë. Për të mos i zhdukur të paktën nga kujtesa kolektive, por edhe për të sensibilizuar opinionin publik rreth kësaj cështjeje delikate të trashëgimisë sonë, është celur ekspozita “50 më pak”.

25/02/2011 - Deklaratë për shtyp e shoqatës së familjarëve të viktimave të Gërdecit
Në kuadër të ndihmës ligjore falas ndaj grupeve identitare dhe individëve në nevojë, Qendra Res Publica mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-Soros, ka depozituar në Gjykatën Kushtetuese çështjen e nisur nga kërkuesit R. Durdaj dhe A. Hazizaj kundër të akuzuarit Fatmir Mediu për veprën penale të plagosjes së rëndë nga pakujdesia.


24/02/2011 - Procesi i Liberalizimit të Vizave me Shqipërinë: Si ta kthejmë në një histori suksesi

Të enjten, datë 24 shkurt 2011, në Sallën e Trajnimeve të Fondacionit  Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) zhvilloi një trajnim me përfaqësues të shoqatave që punojnë me komunitetin rom në Shqipëri si dhe vullnetarë të PNUD-Bashkia Tiranë, të angazhuar po me këtë komunitet.


14/02/2011 - Publikohet studimi për mundësitë e bashkëpunimit Shqipëri - Mali i Zi
Ky studim vlerësimi vjen në kuadër të projektit “Rritja e Aksesit të Zonave ndërkufitare në Programet IPA Adriatik” zbatuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) në saje të mbështetjes së Programit Lindje-Lindje: Bashkëpunim Përtej Kufijve".Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale që ekziston sot në shumë zona rurale në pjesë të ndryshme të vendit (mungesa e punësimit, niveli i ulët i infrastrukturës, kushte të vështira shkollimi dhe shërbimi shëndetësor), kërkojnë një rritje të sensibilizimit të aktorëve lokalë për të përmirësuar gjendjen.
08/02/2011 - Projekte të miratuara nga Programi i Shtetit të së Drejtës dhe të Drejtave të Njeriut
Gjatë vitit 2010, në kuadër të Programit të Shtetit të së Drejtës dhe të Drejtave të Njeriut janë mbështetur një sërë projektesh dhe iniciativash të organizatave jofitimprurëse që kanë patur për qëllim kontribuimin në forcimin e shtetit të së drejtës, përmirësimin e reformave në sistemin e drejtësisë, respektimin e parimeve themelore për një shtet demokratik dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
03/02/2011 - Selanik 2014: Në kërkim të riafirmimit të besueshmërisë së procesit të zgjerimit të BE-së
Lëvizja Europiane në Shqipëri ka kënaqësinë të ndajë me ju punimin “Selanik 2014: Në kërkim të riafirmimit të besueshmërisë së procesit të zgjerimit të Bashkimit Europian”, mbështetur nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Think Tank Fund, Open Society Foundations (OSF). Punimi i cili merr shkas nga propozimi i Ministrit Grek të Punëve të Jashtme Droutsas, që shpalosi iniciativën e quajtur “Selanik II”, synon të analizojë këtë propozim dhe mundësitë që ai ka për tu bërë realitet apo ndikuar në ecjen përpara të procesit të anëtarësimit në BE. Kjo iniciativë synonte organizimin e një Samiti mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, gjatë Presidencës greke të BE-së, në 2014. 
03/02/2011 - Call for Papers: International Conference
Sustainable economies across Europe are largely possible through the use of migrant labour that responds to demographic and labour market shortages by filling in positions that are unattractive to domestic workers and which are characterized by poor working conditions, low pay and limited human rights. Migrants’ lives are strongly conditioned by a skills and status based migration and integration management system which issues various permits to migrant populations.
27/01/2011 - Mijëra qytetarë mbështesin peticionin e shoqërisë civile për zgjidhjen sa më të shpejtë të krizës politike në Shqipëri

Mbi 2600 qytetarë brenda 48 orëve të fundit nënshkruan peticionin qytetar drejtuar partive kryesore politike në Shqipëri dhe partnerëve ndërkombëtarë, për zgjidhjen e situatës së krijuar pas demonstratës së 21 Janarit 2011 në Tiranë.

23/01/2011 - Shoqëria civile, apel partive politike për tu ulur në një tryezë të përbashkët

Një sërë organizatash të të drejtave të njeriut dhe të shoqërisë civile në Shqipëri po ndjekin me shumë shqetësim situatën e krijuar në vend pas demonstratës së opozitës në datë 21 Janar 2011. Ne shprehemi të alarmuar se situata mund të precipitojë nga momenti në moment në gjakderdhje të mëtejshme dhe në humbje të pajustifikuara jete. Bilanci i deritanishëm flet për humbjen e tre jetëve për shkak të përdorimit të armëve dhe të dhjetra të plagosurve e të arrestuarve. Ky është një çmim që Shqipëria dhe shqiptarët nuk e meritojnë. Ne i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të tre viktimave që humbën jetën në këtë demostratë. Ne kërkojmë një hetim të shpejtë dhe profesional të vrasjes së tre civilëve të pa-armatosur, si dhe për dhunën e tepruar të ushtruar nga ana e forcave të policisë dhe gardës në drejtim të demonstruesve.
 

19/01/2011 - Turi i dytë i shpërndarjes së ndihmave në fshatrat e komunës së Dajçit
Drejtues të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe të Kryqit të Kuq Shqiptar morën pjesë në turin e dytë të shpërndarjes së ndihmave në komunën e Dajçit të rrethit të Shkodrës, një nga komunat që u prek më shumë nga përmbytjet e fundvitit. Turi i parë i shpërndarjes së ndihmave nisi në fillim të këtij viti në fshatrat Mushan dhe Rrushkull të kësaj komune. 
18/01/2011 - Veprimtari sensibilizuese me Drejtorinë e Shërbimit të Provës për dënimet alternative
Shoqata “Aksion Plus” mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros ndërmori  zbatimin e projektit një -  vjeçar “Rrjeti kombëtar për dënimet alternative në Shqipëri” duke synuar të mbështesë Drejtorinë e Shërbimit të Provës në zbatimin e dënimeve alternative. Projekti ofroi programe specifike trajtimi për të dënuarit në komunitet, asistimin e Shërbimit të Provës me trajnime specifike bazuar në nevojat e tyre, sensibilizimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Tiranë, Durrës, Fier dhe Shkodër dhe rritjen e konfidencës së publikut për efektivitetin e dënimeve alternative.
17/01/2011 - Raport vlerësues i kuadrit fiskal për shoqërinë civile në Shqipëri
Ky raport i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) është bazuar në një rishikim të legjislacionit, një vizitë studimore kryer nga 8-11 Nëntor, si dhe takimeve me vendim-marrës të ndryshëm. Raporti është përgatitur nga Luben Panov dhe Nilda Bullain nga Qendra Europiane për Ligjin Jo-fitim-prurës (ECNL).

11/01/2011 - Studimi i tregut të punës për të rinjtë dhe të rejat në qytetin e Vlorës
Studimi i tregut të punës për të rinjtë dhe të rejat në qytetin e Vlorës u realizua në kuadër të projektit “Rritja e punësimit të të rinjve dhe të rejave në qytetin e Vlorës”. Ky projekt një vjeçar (Prill 2010 – Prill 2011) zbatohet nga Partnerët-Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti, në bashkëpunim me Qendrën Rinore Vlorë, me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
15/12/2010 - Tryezë Informuese dhe Ndërgjegjësuese me OJF-të për Detyrimet në Kuadrin e Ligjit "Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”
Në datën 21 dhjetor 2010, Projekti Kundër Korrupsionit në Shqipëri (PACA) dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), organizojnë veprimtarinë me temë:

Tryezë Informuese dhe Ndërgjegjësuese me OJF-të për Detyrimet në Kuadrin e Ligjit "Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”

Tryeza do të zhvillohet në mjediset e hotel "Tirana International", Salla "Onufri", ora 10.00.

15/12/2010 - Broshurë informative dhe fletëpalosje mbi procesin e liberalizimit të vizave
Ky botim u realizua nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në kuadër të projektit “Procesi i Liberalizimit të Vizave me Shqipërinë: Si ta kthejmë në një histori suksesi" mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA.Kjo broshurë është hartuar për të informuar dhe ndërgjegjësuar opinionin publik në tërësi mbi të drejtat dhe detyrimet që lindin nga heqja e regjimit të vizave afatshkurtër me hapësirën Shengen.
14/12/2010 - Tryezë e përbashkët konsultimi për përmirësimin e kuadrit ligjor të organizatave jofitimprurëse
U mbajt në Tiranë takimi i radhës me organizata të shoqërisë civile për mbledhjen e mendimeve dhe formulimin e saktë të problematikës së kuadrit ligjor të sektorit jofitimprurës. Takimet këshillimore kryhen në kuadër të projektit të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros, në bashkëpunim me Partnerët – Shqipëri, Qendra për Menaxhim Konflikti për “Përmirësimin e kuadrit ligjor që rregullon veprimtarinë e sektorit jofitimprurës nëpërmjet procesit konsultues”.

20/11/2010 - Prezantohen gjetjet dhe rekomandimet e studimeve të projektit “Përparimi i Cilësisë dhe Përfshirjes në Arsim në Europën Juglindore”
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), në datën 20 Nëntor 2010 zhvilloi tryezën e rrumbullaktë në zbatim të projektit “Përparimi i Cilësisë dhe Përfshirjes në Arsim në Europën Juglindore”. Në takimin e zhvilluar në hotel Tiarana International morën pjesë dejtues shkollash, mësues dhe prindër, anëtarë të bordeve të shkollave nga Tirana, Korça, Kukësi, Elbasani, Fieri dhe Levani. Në takim u prezantuan gjetjet dhe rekomandimet e dy studimeve të realizuara nga OSFA në bashkëpunim me Qendrën për Arsim Demokratik
18/11/2010 - Arkitektë dhe intelektualë të njohur apelojnë në Korçë për ruajtjen e trashëgimisë
Arkitektë të njohur nga Tirana, në kuadër të takimeve që ka ndërmarrë forumi "Trashëgimia në rrezik", në bazë të një projekti të mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në tryezën e rrumbullaktë në Korçë, u përkujdesën që të jepnin sugjerime me vlerë lidhur me ruajtjen e trashëgimisë kulturore në këtë qytet.
15/11/2010 - Konsultime me sektorin jo-fitimprurës lidhur me nevojat për rregullime në kuadrin ligjor që rregullon veprimtarinë e tij
Ka afro një dekadë që kuadri ligjor për sektorin jo-fitimprurës zhvillohet duke iu
nënshtruar ndryshimeve dhe amendimeve të shpeshta, përfshi këtu edhe regjimin fiskal.
Ndryshimet e bëra gjatë dy viteve të fundit dhe paqartësia në zbatimin e tyre (për shembull
çështja e debatueshme e Tatimit mbi Vleren e Shtuar -TVSH), vlerësohen si zhvillime që
cënojnë rolin dhe qëndrueshmërinë e sektorit, si dhe aktivitetin e tij normal në
marrëdhënie me shtetin.

15/11/2010 - Publikohet sondazhi: Si do t’a përdorin shqiptarët mundësinë e udhëtimit dhe qëndrimit afatshkurtër pa viza në zonën Shengen
Instituti “EUNACAL” dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të nismës Ligjërimi Politik 2.0, organizuan më 15 nëntor 2010 në mjediset e hotel Rogner një takim të hapur me fokus perceptimet e qytetarëve dhe biznesit shqiptar ndaj procesit të aderimit në BE dhe prirjet e qytetarëve shqiptarë në shfrytëzimin e mundësisë së udhëtimit pa viza në vendet e zonës “Shengen”.

11/11/2010 - Ftesë për pjesëmarrje: Si do t’a përdorin shqiptarët mundësinë e udhëtimit dhe qëndrimit afatshkurtër pa viza në vendet e zonës Shengen
Instituti EUNACAL dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të nismës Ligjërimi Politik 2.0,organizojnë takimin e hapur me fokus perceptimet e qytetarëve dhe biznesit shqiptar ndaj procesit të aderimit në BE dhe prirjet e qytetarëve shqiptarë në shfrytëzimin e mundësisë së udhëtimit pa viza në vendet e zonës Shengen.


04/11/2010 - Deklaratë për shtyp e familjarëve të viktimave të shpërthimit të Gërdecit
Shoqata e Familjarëve të Viktimave të Shpërthimit të Gërdecit reagon e shqetësuar mbas vendimit të Gjykatës së Lartë për të rikthyer në gjykim çështjen e afateve të paraburgimit të personave të vënë nën arrest për tragjedinë e Gërdecit. Shoqata shprehet e shqetësuar për mënyrën e trajtimit të gjithë këtij procesi për zbardhjen e të vërtetës mbi shkaqet dhe fajtorët.
01/11/2010 - Prezantohet raporti i katërt i monitorimit të zbatimit të MSA-së
Ditën e hënë, më 1 nëntor 2010, në orën 11:00, ne mjediset e hotel “Rogner” u zhvillua konferenca për shtyp për prezantimin e Raportit të Monitorimit të Zbatimit të MSA-së 2009-2010. Raporti paraqet një analizë ekspertësh, objektive dhe të paanshme të përmbushjes nga qeveria shqiptare të masave të parashikuara në Planin Kombëtar të Zbatimit të MSA-së për periudhën 2009-2010


01/11/2010 - Prezantohet raporti i katërt i monitorimit të zbatimit të MSA-së
Ditën e Hënë, më datë 1 nëntor 2010, në orën 11:00, ne mjediset e hotel “Rogner” u zhvillua konferenca për shtyp për prezantimin e Raportit të Monitorimit të Zbatimit të MSA-së 2009-2010. Raporti paraqet një analizë ekspertësh, objektive dhe të paanshme të përmbushjes nga qeveria shqiptare të masave të parashikuara në Planin Kombëtar të Zbatimit të MSA-së për periudhën 2009-2010
28/10/2010 - Seminar rajonal mbi “Media Literacy”
Në datat 28 dhe 29 tetor 2010 u organizua në Tiranë seminari rajonal mbi “Media Literacy – Njohuri mbi Median”, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga akademia, shoqëria civile, gazetarë dhe ekspertë të edukimit nga disa vende të Europës Lindore. Qëllimi kryesor i seminarit ishte shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet vendeve të ndryshme për përfshirjen e “media literacy” në kurrikulën kombëtare...
26/10/2010 - Konferencë kombëtare për kontributin e medias në trajtimin e problemeve sociale
Shoqata “Medialb” finacuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, zhvilloi në 26 tetor në mjediset e hotel “Tirana International” konferencën kombëtare: “Kontributi i medias në trajtimin e problemeve sociale”.
Konferenca kombëtare ishte veprimtaria përmbyllëse e ciklit të trajnimeve të gazetarëve me fokus “Fuqizimi i kapacitetit të medias për trajtimin dhe nxitjen e debatit për problemet sociale të interesit të gjerë publik”, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, gjatë të cilave janë trajnuar 98 gazetarë në të gjithë vendin. Merita Poni, në emër të organizatës që realizoi trajnimin, falenderoi gazetarët jo vetëm për pjesëmarrjen e tyre në trajnime, por edhe kontributin që ata japin në vazhdimësi nëpërmjet trajtimit profesional të tematikave sociale.

23/10/2010 - Raporti i Monitorimit mbi Procesin e Liberalizimit të Vizave me Shqipërinë
Pak ditë para vendimit të Këshillit të Ministrave të BE-së mbi liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Bosnie Hercegovinën, Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) ka kënaqësinë të ndajë me ju “Raportin e Monitorimit mbi Procesin e Liberalizimit të Vizave me Shqipërinë - Fundi dhe Fillimi”.
22/10/2010 - Asistimi i Drejtorisë së Shërbimit të Provës në Shkodër lidhur me të dënuarit përdorues droge
Në datën 22 Tetor 2010, shoqata “Aksion Plus” dhe partnerët e projektit Rrjetit Kombëtar për Zbatimin e Dënimeve Alternative, realizuan disa takime pune dhe prezantuese me aktorë të ndryshëm lokalë në Shkodër. 
15/10/2010 - Tryezë e rrumbullakët: Ligji Anti-Mafia dhe problematika e zbatimit të tij në praktikë
Ecuria e zbatimit dhe interpretimit të ligjit Anti-Mafia nga gjyqtarët dhe prokurorët si dhe problematikat që kanë shoqëruar zbatimin e tij në praktikë, ishin në qendër të diskutimeve të tryezës së rrumbullakët të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Projektit Kundër Korrupsionit të Këshillit të Europës (PACA) organizuar në mjediset e Prokurorisë së Krimeve të Rënda në 15 tetor 2010.
15/09/2010 - Tryezë Diskutimi: Qeverisja Vendore dhe Instrumentat Financiar Afatmesëm Si të zbusim sfidën e Investimeve Kapitale në nivelin vendor?!

12/07/2010 - Takime me përfaqësues të shkollave 9-vjeçare
Përgjatë dt. 10 dhe 12 Korrik, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, organizoi takime me përfaqësues të disa shkollave 9-veçare në rrethet e Tiranës, Kukësit, Shkodrës, Vlorës dhe Korçës  në kuadër të projektit “Një qasje e mendimit kritik që nxit dhe edukon shkolla për zbutjen dhe trajtimin e varfërisë në shoqëri” i cili synon  edukimin e nxënësve të arsimit të detyrueshëm 9-vjeçar me konceptin e varfërisë, me indikatorët që tregojnë ekzistencën e saj, tendencat e zhvillimit të saj në botë dhe në Shqipëri, si dhe me masat për reduktimin e saj. 
30/06/2010 - Tryezë e rrumbullakët “Trashgimia kulturore e rrezikuar”

28/06/2010 - IDM paraqet “Zhvillimi Rural si një Qasje Ndër-Sektoriale dhe Implikimet për Shqipërinë”, një studim i mbështetur nga OSI Think Tank Fund

18/06/2010 - Ndikimi i krizës globale në Shqipëri: Industria e fasonit
Qendra Shqiptare për Konkurueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT) bëri sot publike gjetjet e një studimi të mbështetur nga Fondacioni Soros mbi impaktin social të krizës në Shqipëri. Në takim merrnin pjesë përfaqësues të bizneseve fason, të shoqërisë civile, akademikë dhe media. Takimi u përshëndet edhe nga Zv.Ministri i Jashtëm Z. Selim Belortaja.
16/06/2010 - ACIT prezanton studimin "Dimensioni social i krizës globale në Shqipëri"

11/05/2010 - Roland Tasho paraqet “Komuniteti Shqiptar në Amerikë”
Prezantohet albumi "Komuniteti Shqiptar në Amerikë" i fotografit Roland Tasho realizuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Ambasadës së ShBA në Shqipëri, Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, si dhe Fondacionit Fava
29/04/2010 - Takimi i tretë i forumit civil: Demokracia dhe shteti i së drejtës në Shqipëri

01/04/2010 - Takimi i dytë i forumit civil: Ligji Antimafia

12/10/2009 - Prezantohet raporti i tretë i monitorimit të MSA
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë- Soros (OSFA) ka mbështetur për të tretin vit rradhazi monitorimin e progresit të Shqipërisë në procesin e Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit (MSA).
07/05/2009 - Prezantohen projektet për përballimin e pasojave pas katastrofës së Gerdecit
Nisur nga katastrofa e Gerdecit ku për shkak të demontimit të municioneve, ndodhi një shpërthim i fuqishëm dhe humbën jetën 26 persona, fondacioni “Soros” u anagazhua në mënyrë të menjëhershme në kryerjen e katër projekteve të rëndësishëm:
Kërko në faqe
The Inaugural EurasiaNet/Harriman Institute Forum

Stronger Together: The Case for a European Parliament Intergroup against Racism

No Equality without Data

Case Watch: Lithuanian Farmers Argue that a Blockade Is Not a Riot

Case Digests: ECHR Decisions on Demonstrations, Riots and Protests

To Stem Violence, States Must Recognize Trans Identities

Case Watch: UK Supreme Court Struggles with Pham Statelessness Conundrum

White Working Class Communities in Aarhus

Lapdogs vs. Watchdogs: State Advertising and Media

What a List Won’t Tell You About Denmark’s Working Class Communities

Summer Law Clerk

Learning Program Officer

Temporary Grants Officer

Recruitment Partner

Program Coordinator

Program Assistant

Program Assistant

NetSuite Business Analyst

Legal Research Intern

Program Manager

Program Officer

Program Coordinator

Program Officer

Executive Assistant

Benefits Administrator

Recruitment Coordinator

Chief Operating Officer

Senior Program Officer

Communications Coordinator

Director

Palestinian Rule of Law Awards

Disability Rights Scholarship Program

Civil Society Leadership Award

Countering State Capture

Tilburg University Regional Statelessness Course: Middle East and North Africa

Moving Walls 23: Group Exhibition

Open Society Presidential Fellowship

Open Society Fellowship

Organizational Development Grants to Think Tanks

Technological Innovation for Policy Research for Think Tanks

Human Rights and Drug Policy in Asia

Monitoring and Advocacy of Roma Health in Romania

Barvalipe Schools

Paruvipe Grants Program

West African Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Think Tank Young Professional Development Program

Roma Initiatives Fellowships

Countering Anti-Gypsyism and Discrimination Affecting Roma

Countering Islamophobia and Discrimination Affecting Muslims

Improving Programming of EU Funds for Roma Inclusion in the South Eastern Europe

Stronger Together: The Case for a European Parliament Intergroup against Racism

Lessons for Ferguson from 4,000 Miles Away

No Equality without Data

Case Watch: Lithuanian Farmers Argue that a Blockade Is Not a Riot

Case Digests: ECHR Decisions on Demonstrations, Riots and Protests

Why Ebola Should Be a Wake-Up Call for Drug Development

The Trial of Thomas Lubanga at the International Criminal Court: The Appeal Judgment

Advancing Open Society through Curriculum Reform in Kyrgyzstan

Enabling Repression, Exporting Surveillance, and Silencing Dissent

After the Dead Are Counted: U.S. and Pakistani Responsibilities to Victims of Drone Strikes

To Stem Violence, States Must Recognize Trans Identities

Case Watch: UK Supreme Court Struggles with Pham Statelessness Conundrum

Targeted: A Conversation with Artists Hasan Elahi and Josh Begley

Documenting the Human Cost of U.S. Immigration Policy

Moving the Needle on Drug Policy in Asia

White Working Class Communities in Aarhus

Lapdogs vs. Watchdogs: State Advertising and Media

What a List Won’t Tell You About Denmark’s Working Class Communities

First Steps: A Brief History of the Step by Step Program

Case Watch: UK Supreme Court Addresses “B2” Statelessness Challenge

For Roma in France, Is Climate of Intolerance Fueling Violence?

A Beacon in the Ghetto

[POSTPONED] Film Screening: Music of Resistance—Conversations in the Middle East

A Second Chance for Ukraine

Understanding Europe’s White Working Class Communities

Voices from the White Working Class Community in Manchester

Beware an Uncertain Dawn in the Dominican Republic

Disability Is No Longer Invisible in Mongolia

An App for Honest Elections in Kosovo

White Working Class Communities in Manchester

Europe’s White Working Class Communities: A Report on Six EU Cities

Community Spirit Prevails Despite Anxieties and Alienation in English White Working Class Neighborhoods

The Problem with Multi-Stakeholder Initiatives

China and Tiananmen 25 Years On: Does Authoritarianism Pay?

ECOWAS Court Finds Gambia Failed to Investigate Death of Leading Newspaper Editor

Justice for Development: Integrating Justice and Human Rights into the Post-2015 Development Framework

New Nonprofit Leaders to Receive Boost From Open Society

HIV and Human Rights: A Mapping of Donor Priorities and Trends in Southern Africa

The Donor Landscape for Access to Justice and Health

Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal

Why Ebola Should Be a Wake-Up Call for Drug Development

To Stem Violence, States Must Recognize Trans Identities

Disability Rights Scholarship Program

Civil Society Leadership Award

Andri Tambunan

Nazik Armenakyan

Combining Litigation with Social Mobilization: Pitfalls and Possibilities

Four Key Lessons from Teaching Human Rights for Health

In Sparks of a Fire, Lessons for West African Health

Bringing School to an Orphanage in Kyrgyzstan Means New Prospects for Children

Palestinian Rule of Law Awards

Advancing Open Society through Curriculum Reform in Kyrgyzstan

Civil Society Leadership Award

First Steps: A Brief History of the Step by Step Program

Youths in Greece Stand Up for the Right to Citizenship

Pete Pin

Rula Halawani

Bringing the Streets to Politics: Hip-Hop Promotes Openness in Senegal

Combining Litigation with Social Mobilization: Pitfalls and Possibilities

In Sparks of a Fire, Lessons for West African Health

The Inaugural EurasiaNet/Harriman Institute Forum

Enabling Repression, Exporting Surveillance, and Silencing Dissent

Targeted: A Conversation with Artists Hasan Elahi and Josh Begley

Documenting the Human Cost of U.S. Immigration Policy

Lapdogs vs. Watchdogs: State Advertising and Media

Civil Society Leadership Award

Andri Tambunan

Thenmozhi Soundararajan

Cristóbal Olivares

Robert Godden