25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 

26 shkurt, 2007

Një Memorandum bashkëpunimi për monitorimin qytetar të marrëdhënieve BE-Shqipëri u nënshkrua më datë 26 shkurt mes Ministrisë së Integrimit Europian dhe katër organizatave të shoqërisë civile: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë-Soros, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Instituti i Studimeve Ndërkombëtare dhe Qendra Europiane. Gjatë ceremonisë së nënshkrimit të dyja palët shprehën angazhimin e tyre për nxitjen e monitorimit qytetar në procesin e integrimit europian të vendit. Zonja Arenca Trashani, Ministre e Integrimit, vlerësoi pjesëmarrjen e shoqërisë civile në këtë proces dhe shprehu gatishmërinë e institucionit që drejton për përcjelljen e çdo informacioni të nevojshëm. Zoti Çapajev Gjokutaj, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Soros, theksoi rëndësinë e monitorimit qytetar si një proces që do të rrisë performancën në qeverisje, transparencën në informin dhe rolin aktiv të të gjithë aktorëve të shoqërisë në progresin e marrëdhënieve BE-Shqipëri. Kjo pjesëmarrje është e parashikuar edhe në rekomandimet e Komisionit Europian për bashkëpunimin e strukturave shtetërore me ato jo-qeveritare. 

 

Projekti i Monitorimit Qytetar ndërmerret nga këto katër organizata për forcuar përfaqësimin e shoqërisë civile në formulimin dhe implementimin e politikave integruese. Nëpërmjet tij synohet:

  • rritja e përgjegjshmërisë së strukturave të Qeverisë,
  • rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve,
  • sigurohet një proces i hapur dhe transparent,
  • identifikohen problemet dhe përcaktohen zgjidhjet e duhura.

Duke ofruar ekspertizë, objektivitet dhe paanshmëri, këto organizata do të ndjekin hap pas hapi masat e ndërmarra nga qeverija dhe do të bëjnë publike periodikisht të dhënat dhe rezultatet e vëzhgimit deri në botimin e raportit përfundimtar në fund të periudhës një vjeçare të monitorimit. Procesi monitorues do të përqendrohet në dy perspektiva kryesore të integrimit: 

  • Fusha me rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomiko-social të vendit (p.sh.: konkurrenca e lirë, politika fiskale, politika të caktuara për SMEs apo sektorë të tjerë ekonomikë);
  • Fusha që kanë të bëjnë me mirëqeverisjen/mirëfunksionimin e instrumenteve dhe strukturave me ndikim të drejtpërdrejtë tek qytetarët dhe shoqëria civile (p.sh.: shteti ligjor, lëvizja e lirë e qytetarëve, të drejtat e njeriut/minoriteteve, politika ndaj medias & shoqërisë së informacionit etj.)