nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

5 Tetor 2007

Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut, (GSHDNJ) mbështetur nga Fondacioni “Soros” zhvilluan projektin "Integrimi dhe mbrojtja ligjore e invalidëve para dhe tetraplegjikë". Për një periudhë gjashtë mujore është monitoruar nga afër legjislacioni shqiptar për
statusin e invalidëve dhe përfshirja e tyre në pushtetin qendror, lokal si dhe në jetën sociale.

Organizatorët vërejnë se ka një përjashtim tërësor nga administrata e të gjitha niveleve të këtij kontigjenti njerëzish, ka mosnjohje të problematikave dhe vështirësive të tyre, të shoqëruara me mungesë ndërgjegjësimi të shoqërisë, medias dhe të difekteve në kuadrin ligjor.

Për të ndryshuar këtë situatë GSHDNJ-ja vëzhgoi praktikat që aplikohen në nivel qendror dhe lokal me invalidët para dhe tetraplegjikë dhe në bazë të kësaj problematike organizoi tryeza të rrumbullakta me përfaqësues të pushtetit qendror dhe lokal, një debat televiziv me pjesëmarrës nga shoqëria civile, institucionet shtetërore, sektori i shëndetësisë, shoqatat e handikapeve para dhe tetraplegjikë si dhe u përgatit një studim në formë buletini që iu shpërnda aktorëve përgjegjës. Gjithashtu është përgatitur edhe një projektligj “Për mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit në Republikën e
Shqipërisë".

Klikoni këtu për një kopje të ligjit