Programi "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" i Institutit "Për një shoqëri të hapur", (OSI) Londër, është një program ndër-kufitar partneriteti, që synon nxitjen e bashkëpunimit mes vendeve të ndryshme për të identifikuar ekspertiza rajonale dhe globale, eksperiencat dhe praktikat më të mira në drejtim të zhvillimit social. Programi ofron mundësi për shkëmbime përvojash, që ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të mprehta të zhvillimit. Programi i përgjigjet nevojave të ndryshme të shoqërisë, që kanë të bëjnë me shqetësimet lokale dhe jep perspektiva afat-gjata të cilat mundësojnë bashkëpunimin mes njerëzve për zgjidhjen e këtyre problemeve në nivel ndërkufitar.

Klikoni këtu për formularin e aplikimit

Kliko këtu për një guidë për mënyrën e raportimit

Kliko këtu për listën e plotë të kontakteve të programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve".

Vizioni  dhe parimet

Programi "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" fokusohet në ndryshimet krijuese dhe transformimet bashkëkohore të zhvillimeve shoqërore, duke përfshirë:

•        Fuqizimin dhe diversitetin e shoqërisë civile;
•        Sektorët e rrezikuar dhe të disfavorizuar të shoqërisë;
•        Diversitetin kulturor dhe ndërlidhjen mes këtyre kulturave;
•        Menaxhimin e impaktit të ndryshimeve ekonomike, sociale dhe politike.
•        Aksesin e informacionit për publikun dhe angazhimin qytetar në dialogun publik.

Shkëmbimet në kuadër të programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" janë kryesisht të tipit të seminareve, tryezave të rrumbullakta, workshop-eve, veprimtarive në grup dhe të vizitave studimore.

Kriteret për projekte

Kriteret bazë për projektet e programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" janë konceptimi i problemeve në kontekstin rajonal dhe ndikimi i tyre në shoqëri. Programi mbështet projekte me qëllime realiste dhe të përcaktuara qartë, që stimulojnë vazhdimësinë e punës edhe pas projektit dhe që kanë potencial për ndikim lokal dhe ndër-kufitar. Në prioritetet e programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" janë projektet që kanë të paktën dy ose tre partnerë, në dy ose më shumë vende fqinje.

Kanë përparësi iniciativat që:

•        Përhapin modelet dhe praktikat më të mira të zhvillimit shoqëror.
•        Nxisin pjesëmarrjen e publikut në debatin dhe dialogun social, ekonomik, politik dhe kulturor.
•        Pilotojnë ide të progresit social, të aktivizmit dhe të promovimit të dijeve.
•        Fokusojnë sektorët e riskuar të shoqërisë dhe pranimin e të ndryshmes nga shoqëria.
•        Përgatisin rekomandime që vlejnë për hartim politikash dhe përmirësim legjislacioni.

Programi "Linde-Lindje, partneriet përtej kufijve" nuk mbështet: kongrese botërore, konferenca vjetore, projekte kërkimore, studime të mirëfillta shkencore ose konferenca të së njëjtës natyrë, veprimari kulturore dhe artistike, kurse të specializuara trainimi, përkthime, publikime dhe zhvillime infrastrukturore.

 


Udhëzues mbi mënyrën e aplikimit

Afatet kohore

Projekt - propozimet vlerësohen nga rrjeti i koordinatoreve te programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" ne vendet ku veprojnë fondacionet "Soros". Pas këtij vlerësimi, projektet paraqiten për rishikim në bordin manaxhues të programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve", të zyrës së fondacionit "Soros" në Londër. Propozimet duhet të paraqiten për shqyrtim të paktën gjashtë javë para afateve të planifikuara nga fillimit i projektit.

Mbështetja financiare

Programi"Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" nuk duhet të jetë i vetmi burim financimi për projektin. Të gjitha burimet e financimit dhe dhurimet "në natyrë" duhet të shënohen në aplikimin për projekt.
Në lidhje me organizimin e tryezave të rrumbullakëta dhe të shkëmbimeve, shpenzimet financiare që mund të aplikohen janë: akomodimi, ushqimi, udhëtimi brenda vendit, printimi/publikimi i rezultateve të projektit, si dhe shpenzime administrative të arsyeshme për përgatitjen e projektit.  Programi nuk mbështet blerjen ose marrjen me qera të orendive, ose të pajisjeve të zyrës, pagesat për shërbimet që ofrojnë organizatorët, pagat për personelin e organizatorëve, shpenzime të tjera të përgjithshme. 

Pjesëmarrja

Nëse një projekt aprovohet nga programi "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve", atëhere shpenzimet e udhëtimit të pjesëmarrësve do të kërkohen nëpërmjet këtij programi në vendin ku vepron fondacioni "Soros". Vendimet për mbështetjen e pjesëmarrësve në projekte merren nga fondacionet lokale. Në programin "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve" rrjeti i fondacioneve lokale ka mundësi të identifikojë dhe seleksionojë pjesëmarrës për projekte që financohen nga programi. Organizatori i një projekti mund t'i propozojë vetë pjesëmarrësit në projektin e tij. Pjesëmarrësi i propozuar nga organizatori, mund të aplikojë tek koordinatori i programit "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve", në vendin e tij, për financimin e shpenzimeve që mundësojnë pjesëmarrjen në aktivitetin që parashikon projekti në fjalë. Organizatori njofton kandidatët e ftuar që të aplikojnë në fondacionet lokale, ku do të gjykohet mbështetja nga programi "Lindje-Lindje, partneritet pertej kufijve", e cila jo gjithmonë garantohet për kanditatët e propozuar nga organizatori. Organizatorët kërkohet të paraqesin informacion të plotë dhe të detajuar mbi pjesëmarrësit e sugjeruar, duke përfshirë, emrin, titullin, përgjegjësitë profesionale dhe arsyet për pjesëmarrjen në projekt.


Kontakti në Shqipëri:

Llukan Tako, koordinatore programi
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë- Soros
Rr: “Qemal Stafa”, Pallati 120/2, Tirana, Albania
Tel: + 355 4 2234621/2234223/2235856
Fax: + 355 4 2235855
ltako@osfa.soros.al
www.soros.al