Thelbi i këtij programi është synimi për të ngritur e forcuar kapacitetet njerëzore në shërbim të reformimit dhe zhvillimit të vendit. Ndertimi i kapaciteteve dhe përmirësimi i funksionimit të institucioneve publike përbëjnë objektivin e disa organizmave nderkombetare. OSFA i është bashkëngjitur nismës së UNDP-së dhe IOM-it për të siguruar vlefshmërinë e këtyre ndërhyrjeve, duke koordinuar veprimet dhe rritur vlerën e investimeve të bëra.

Nisma e propozuar përfshin tre kompontente të veçantë, por të lidhur midis tyre:

  1. Mbështetje e sektorit privat;
  2. Ndërtim kapacitetesh;
  3. Mbështetje për krijimin e kapitalit social në vend.

Pikërisht mbështetja për krijimin e kapitalit social në vend, është nisma e përkrahur dhe zhvilluar nga OSFA.

OSFA vepron në tri fusha kryesore:

  1. Krijim i kapitalit social në disa prej ministrive kyçe.

Bërthamat e fellowve të mbështetur më parë nga OSFA, do të nxiten për të kontribuar për reformat nëpërmjet stimujve për zhvillim profesional.

  1. Asistencë teknike për fushat kryesore të reformës.

Qeverisja ka nevojë për ekspertizë dhe këshillime në fushat kryesore të reformeës: privatizimi i sektoreve strategjikë, hartimi i marrëveshjeve konçesionare, sigurimi i konkurrencës së ndershme, etj.

  1. Krijimi i kuadrit të favorshëm ligjor për kthimin e të diplomuarve jashtë vendit.

Programi do të japë asistencë për thjeshtimin e procedurave ligjore dhe do të lehtësojë integrimin e të sapokthyerve.

Përfituesit
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Integrimit
Ministria e Jashtme
Ministria e Drejtësisë
Bashkia e Tiranës