4 shtator 2008
Nxitja e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe institucioneve qendrore

10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   

 

 

 

Shqipërinë – Soros (OSFA) synon zhvillimin e bashkëpunimit me OJF-të shqiptare dhe grupe të ndryshme qytetare.

Për vitin 2008, programi ka për objektiva:

a         Të mbështesë pjesëmarrjen qytetare në vendim-marrje;
b         Të inkurajojë dialogun qytetar dhe mendimin kritik/alternativ për opsionet qeverisëse të vendit;
c         Të ndihmojë për forcimin e kohezionit social me synim kryesor ndihmë për grupet e margjinalizuara.
Prioritet do të kenë projektet që do të ndikojnë në drejtimet e mëposhtme:
d         Gjallërimi i dialogut qytetar për pavarësinë e pushteteve, pavarësinë e medias dhe për garantimin e lirisë së shprehjes;
e         Përpjekjet për përmirësimin e statusit të romëve dhe egjiptianëve;
f         Nisma për fuqizimin e grave dhe të rinjve;
g         Projekte në ndihmë të grupeve me nevoja të veçanta;

Në këtë program janë të ftuar të aplikojnë organizata joqeveritare që punojnë me komunitetin, grupe pune dhe institucione publike që veprojnë në këto fusha. Përparësi të veçantë do të kenë organizatat me seli në rrethe; shoqatat me antarësi dhe bazë komunitare, si dhe subjektet qe përfaqësojnë grupe të margjinalizuara.

Shuma e financuar për çdo projekt do të jetë deri në 7500$. Përparësi do të kenë aplikuesit që shtojnë në këtë shumë fonde nga donatorë të tjerë ose nga burime të brendshme të organizatës, grupit etj.

Në çdo rast aplikantët duhet të vënë në dispozicion edhe versionin elektronik të propozimit të tyre.

Propozimet që nuk do të paraqiten në formën e kërkuar do të skualifikohen automatikisht.

Dokumentat e aplikimit mund të shkarkohen duke klikuar këtu ose të merren në sekretarinë e fondacionit.
            Forma e aplikimit dhe dokumentat e tjera të nevojshme duhet të dorëzohen në një zarf pranë zyrës së OSFA-s, Programi i Granteve të Vogla deri më 22 Shtator 2008 në adresën e mëposhtme:

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
(Fondacioni Soros)
Rruga "Qemal Stafa", Pallatet “SCAI”, Kulla II.
Tel:34621/34223/35856 Fax: 35855 Tiranë