15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

Nëntor 2007

Partners-Albania si pjesë e NOSA-s, ka organizuar gjashtë kurse trajnimesh për qeverisjen pjesëmarrëse dhe gjashtë kurse të tjera trajnimi për “Praktikat e qeverisjes pjesëmarrëse” në shtatë qytete të përcaktuara nga projekti “Unë mbështes qeverisjen e mirë” në Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Vlorë, Fier, Pogradec, Elbasan dhe qytete të tjera.  Në këto sesione morën pjesë rreth 250 përfaqësues nga grupet e komunitetit, personeli i bashkisë dhe anëtarë të këshillit bashkiak. Trajnimi përbëhej prej prezantimit të disa teknikave të qeverisjes pjesëmarrëse si për shembull: komisioni këshillimor i qytetarëve, karta e rapotimit të qytetarëve, takimet e hapura dhe sesionet dëgjimore. Në pjesën më të madhe të qyteteve të përfshirë në iniciativa, grupet pjesëmarrëse preferonin përdorimin e teknikës së Komisionit Këshillues, e cili përbëhet prej krijimit të një grupi ekspertësh në një çështje specifike.

Grupet do të jenë struktura zyrtare që do të ofrojnë këshillim për anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe Kryetarin gjatë një periudhe të caktuar kohe për t’i dhënë një zgjidhje një çështjeje të caktuar. Disa nga komisionet e sugjeruara për krijimin e grupeve të punës në trajnime (dhe për të cilin ata punojnë zakonisht) janë: Bordi i Komisionit për Krijimin e “Zyrës së Çështjeve Gjinore” në bashki, një Bord Koordinimi për Politikat e të Rinjve, Komisioni Qytetar për Turizmin dhe Çëshjtet Kulturore, Karta e Rapotimit Qytetar për vlerësimin e ofrimit të shërbimit nga bashkia, etj. Programi i trajnimit për qeverisjen pjesëmarrëse dhe teknikat pjesëmarrëse mbështeten nga OSFA - Soros.