botime

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

7 shtator

Sektori energjetik shqiptar, i mbështetur thuajse tërësisht te hidroenergjia, përballet sot me sfidën për diversifikim të burimeve energjitike në vend.

Co-Plan ka ndërmarrë iniciativën e hartimit dhe realizimit të projektit “Energjitë e Qendrueshme për Shqipërinë”, të cilën e shpalli edhe në një tryezë të rrumbullakët të organizuar më 7 shator në mjediset e Hotel Rogner. Në qendër të debatit ishte çështja: “A mundet Shqipwria të përfitojë nga zhvillimet më të fundit të teknologjisë së sotme?”. Një sfidë të tillë tryeza e shtroi si një përpjekje e për të nxitur bashkëpunimin në disa sektorë njëherësh. Pjesëmarrës në takim ishin specialistë në Ministrinë e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës, Ministrinë e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, në Agjencinë Kombëtarë të Energjisë, ekspertë nga institutet kërkimore, nga Universiteti Politeknik, etj.

Ndër çështjet kryesore që u trajtuan permendim:

• Krijimin e mundësive për prodhimin e decentralizuar të energjisë në Shqiperi dhe teknologjitë e reja.
• Roli i rëndësishëm i energjive të rinovueshme (perfshire H2) si energji afatgjatë.
• Identifikimi i projekteve që mund të zhvillohen në kuadrin e projekteve Europiane.


Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home