botime

Shqipëria ka bërë hapa përpara për qeverisjen e mirë dhe vendosjen e shtetit ligjor. Vendi ka një legjislacion bashkëkohor, zgjedhjet e fundit u konsideruan të lira dhe të ndershme, media është përgjithësisht e lirë, bazat e ekonomisë së tregut janë hedhur tashmë dhe ka sensibilitet për respektimin e të drejtave të njeriut. Megjithatë administrata publike mbetet larg të qënit një administratë profesionale dhe eficente, pushteti lokal ende nuk është decentralizuar sa duhet, ka pak pjesëmarrje qytetare në vendimmarrje, korrupsioni është i përhapur në të gjitha
nivelet etj.

Decentralizimi, procesi i pjesëmarrjes në hartimin e politikave si dhe administrimi i sistemit gjyqësor janë tri nga fushat që pasqyrojnë këtë situatë. Pikërisht në këto fusha synon të fokusohet strategjia 3 vjecare e NOSA-s (2006 – 2008) për qeverisjen e mirë. Objektivat kryesore të kësaj strategjie janë:

  • përftimi i një procesi të hapur, pjesëmarrës dhe efektiv për hartimin e politikave dhe hartimin e ligjeve;
  • trysni për procese të ndershme gjyqësore si dhe respektim të të drejtave të njeriut;
  • rritja e pjesëmarrjes qytetare në qeverisjen vendore nëpërmjet thellimit të decentralizimit;

Për secilën nga objektivat e vendosura, NOSA ka parashikuar dhe ka vënë në zbatim një sërë aktivitetesh si:

  • vlerësime të kuadrit ligjor dhe të politikave;
  • monitorime të performancës gjyqësore nëpërmjet vrojtimeve dhe vëzhgimeve direkte;
  • analiza dhe rekomandime;
  • advokaci për çështje të caktuara dhe presion për ndryshim;
  • forcim kapacitetesh të qeverisjes vendore dhe të institucioneve të shoqërisë civile;
  • pilotim i modeleve më të sukseshme të bashkëpunimit, etj.

Co-Plan, Instituti i Studimeve Bashkëkohore, Instituti i Studimeve Publike & Ligjore si dhe Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Soros janë zbatuesit kryesorë të këtij programi. Synohet dhe bashkëpunimi me anëtarët e tjerë NOSA-s dhe më gjerë për çështje specifike.

Për të lexuar strategjinë e plotë klikoni këtu

 

 


Reformimi i Arsimit të Lartë Shqiptar

Bashkëveprimi Ndërkomunor në Qeverisjen Vendore dhe Zhvillimi Rajonal

Gjykimi i drejtë dhe të
Drejtat e Njeriut

Studim për praktikat më të mira të politikëbërjes