botime

Ecuria e procesit të Integrimit Europian dëshmon se janë shënuar përparime sidomos në rrafsh teknik. Në rrafshin e reformave arritjet duken të pamjaftueshme. Perceptimi publik për procesin, përfitimet dhe kostot shpesh mbështeten mbi mite dhe thjeshtëzime. Rezultojnë edhe disa shqetësime të tjera si: fokusimi kryesisht në rrafsh teknik në një kohë që parësore janë reformat politike, ekonomike e shoqërore; përqëndrimi te një apo dy aktorë dhe lënia në hije e aktorëve të tjerë brenda dhe jashtë qeverisjes etj. Aktualisht, nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit e ka bërë edhe më të nevojshme përmirësimin e kësaj situate.
NOSA propozon një strategji tre vjecare, 2006 – 2008, që synon të rrise ndërgjegjësimin e qytetarit për proceset integruese, duke bërë të mundur pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe të grupeve të interesit në monitorimin e reformave. Objektivat kryesorë të NOSA-s në këtë tre
vjeçar janë:

  • Qartësimi i përfitimeve dhe kostove të integrimit duke synuar që ai të shndërrohet nga një retorikë politike në një realitet të prekshëm për të gjithë;
  • Nxitja e përfshirjes të shoqërisë civile, komunitetit të biznesit, autoriteteve vendore, mediave qendrore etj;
  • Rritja e kapaciteteve negociuese përmes aktivizimit të ekspertëve shqiptarë dhe të huaj.


Duke punuar për këto objektiva kryesore NOSA synon të arrijë një varg rezultatesh dhe produktesh, si:

  • Rritja e informimit për Procesin e Integrimit Europian
  • Realizimi i oponencave/mbështetjes për institucionet kombëtare dhe ndërkomb;tare nëpërmjet studimeve, testimeve dhe aktiviteteve lobuese,
  • Përmirësimi i kapaciteteve të administratës publike/gjyqësorit/aktorëve të shoqërisë civile nëpërmjet trajnimesh dhe aktivitetesh të tjera;
  • Botime dhe publikime te ndryshme në funksion të problematikave të prodhuara nga realiteti shqiptar dhe ai rajonal e europian.

Për të lexuar të plotë strategjinë kliko këtu.


 
Gazeta “Europa”


Monitorim i procesit të stabilizim asocimit në Shqipëri

Pasaporta e Stabilizim Asocimit

 
 
 
q

 

home home