botime

Monitorim i procesit të stabilizim asocimit në Shqipëri

Ky projekt zhvillohet në kuadër të fushës prioritare të NOSA-s, “Integrimi Europian” dhe parashikon të nxisë debatin e shoqërisë civile në lidhje me procesin e stabilizim-asocimit (MSA) në vend. Nëpërmjet tij synohet gjithashtu:

  • Forcimi i Shoqërisë civile përmes angazhimit të saj;
  • Ndërveprimi mes shoqërisë dhe institucioneve shtetërore;
  • Ndihmë për institucionet shtetërore;
  • Zhvillim i mendimit shqiptar shkencor për procesin e integrimit europian të vendit.

Projekti parashikon përpilimin e dy raporteve simestrale nga Instituti i Studimeve Ndërkombëtare (AIIS). Raporti i parë përfundoi dhe u bë i njohur në fund të muajit qershor.

U mblodhën të dhëna nga sfera e biznesit, duke ditur se pas nënshkrimit të MSA, (marrëveshje ekonomike në thelb), është bisnesi që do të provojë i pari efektet që rrjedhin nga zbatimi i marrëveshjes. Nga ekspertët e AIIS-së u hartua raporti përkatës i monitorimit i cili pasqyron procesin e zhvilluar dhe jep rekomandimet e nevojshme për organet vendimmarrëse.

Raporti trajton: Perspektivën e anëtarësimit në raport me PSA/MSA;Marrëdhëniet BE – Shqipëri; Sfidat dhe rrjedhojat e zbatimit; Dialogu politik dhe Bashkëpunimi rajonal; Hapja e tregut; Lëvizja e mallrave; Lëvizja e punëtorëve; Marrëveshja e ndërmjetme (Interim Agreement); Përafrimi i legjislacionit, zbatimi i ligjit dhe rregullat e konkurrencës; Drejtësia dhe çështjet e brendshme; Bashkëpunimi financiar, etj.

Raporti u është shpërndarë institucioneve qendrore e vendore si dhe grupeve të interesit të lidhura ngushtë me procesin.

Përfundimet e tij po shërbejnë edhe si mbështetje e mëtejshme për Forumin Shqiptar të Integrimit Europian (i cili është ngritur në sajë të po këtij projekti vitin e shkuar). 


Gazeta “Europa”


Monitorim i procesit të stabilizim asocimit në Shqipëri

Pasaporta e Stabilizim Asocimit