botime

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

Shtator 2006

Që prej muajit Maj 2006, Partnerët - Shqipëri është angazhuar në hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë, duke synuar një pjesëmarrje të gjerë të të gjitha grupeve të interesit për çështjet e rinisë përfshirë: organizata rinore, Forume Rinore Politike, organizata të tjera të cilat ofrojnë shërbime për të rinjtë, përfaqësues të pushtetit vendor etj.

Për të realizuar gjithëpërfshirjen Partnerët – Shqipëri, gjatë muajit shtator po lehtëson organizimin e katër Workshopeve Rajonale, përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Korçë dhe Vlorë. Rekomandimet që po dalin në secilin prej tyre do të përfshihen në Planin Kombëtar të Veprimit për Rininë 2006-2011. Ky dokument do të miratohet nga Qeveria Shqiptare dhe do të përbëjë planin e ardhshëm 5-vjecar të aktiviteteve për rininë në nivel kombëtar.

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home