botime

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe
respektimi i të drejtave të njeriut"

Më datë 20 mars 2006, u mbajt një tryezë e rrumbullakët me temë "Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut". Organizatorë të tryezës ishin Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Grupi i të Drejtave të Njeriut, Qendra Shqiptare e të Drejtave të Njeriut, Qendra e Studimeve Parlamentare dhe Qendra për Nisma Ligjore Qytetare. Aktiviteti ishte në bashkëpunim dhe i mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë - Soros.

Tryeza diskutoi rreth disa iniciativave ligjore të ndërmarra së fundi nga qeveria për të luftuar korrupsionin. Politikat anti-korrupsion janë inisiativa të domosdoshme të cilat mbështeten nga shoqëria civile dhe shtetasit në përgjithësi. Këto politika janë të rëndësishme për zhvillimin e vendit, për konsolidimin e demokracisë dhe për përmbushjen e aspiratave të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Europian. Por duhet patur gjithashtu parasysh se politikat qeveritare nuk mund të cënojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Respektimi i të drejtave të njeriut në përputhje me Kushtetutën përbën një parakusht për suksesin e këtyre inisiativave.

Ky ishte edhe qendrimi i organizatorëve të tryezës, të cilët prej disa muajsh vëzhguan dhe shqyrtuan me vëmendje nismat ligjore qeveritare të ndërmarra në kuadrin e politikave antikorrupsion. Ata i dërguan sistematikisht relacione dhe raporte Kryetares së Kuvendit, Komisionit të Ligjeve, etj. Pjesëmarrësit në diskutim, përfaqësues të shoqërisë civile, medias dhe qarqeve akademike – univesitare, iu bashkuan tezës së organizatorëve se lufta kundër korrupsionit përbën një përparësi për vendin por duhet zhvilluar duke respektuar të drejtat e njeriut dhe liritë civile në përgjithësi.

Objekt diskutimi dhe debati u bënë:

  1. Projektligji “Për bashkëpunimin e publikut në luftën kundër korrupsionit”;
  2. Vendimet e Këshillit të Ministrave për shmangien e nepotizmit në administratën publike, tatimore dhe doganore konkretisht Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 43, datë 27.I.2006 “Për shmangien e nepotizmit dhe ndikimit të pushtetit në rekrutimin dhe karrierën e personelit të administratës tatimore”; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 44, datë 27.1.2006 “Për shmangien e nepotizmit në administratën publike”; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.48, datë 27.1.2006 “Për disa shtesa në vendimin nr.205, datë 13.IV.1999 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e dispozitave zbatuese të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar.
  3. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin Nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”.
  4. Moratoriumi mbi mjetet e lundrimit

Në fund u dol me një deklaratë të përbashkët.

Klikoni këtu për Deklaratën e takimit

Klikoni këtu për përmbledhjen e oponencave të bëra nga zotërijntë Njazi Jaho, Sokol Berberi dhe Ilir Aliaj.
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home