botime

Trainim për forcimin e
kapaciteteve të OJF-ve

26-28 prill 2006

Forcimi i shoqërisë civile shqiptare, rritja e kapacitetit të saj për bashkëveprim, advokasi dhe lobim janë tashmë një nga përparësitë e NOSA-s. Në përmbushje të saj, PARTNERS në bashkëpunim të ngushtë me OSFA-në, ndërmorën realizimin e disa veprimatarish për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve shqiptare.

Në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve të OJF-ve”, Partnerët – Shqipëri dhe OSFA organizuan në qytetin e Pogradecit në datat 26-28 Prill 2006, një Program Trainimi në "Advokasi dhe Lobim", me pjesëmarrjen e dymbëdhjetë OJF-ve lokale. Çështjet kryesore që u fokusuan ishin "Rritja me 10 % e grave të punësuara në qytetetin e Pogradecit" dhe “Shtimi i hapsirave të gjelbëruara në qytetin e Pogradecit me 2500 m²". U sollën dhe u studiuan modelet më të sukseshme të aksionit qytetar dhe marrëdhënieve efektive me shtetin dhe politikën. Përfaqësuesit e OJF-ve lokale u njohën më në thellësi me konceptin e advokasisë dhe lobimit si dhe me disa nga teknikat që mund të përdoren për të ndërmarrë inisiativa në advokasim dhe në në vendim-marrjen lokale dhe qendrore.
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home