botime

Debat publik mbi përmirësimin
e situatës Mjedisore në Shqipëri

28 Shkurt 2006

Lëvizja MJAFT organizoi një debat publik me pjesëmarrjen e aktorëve më të spikatur të shoqërisë civile në mbrojtje të ambjentit. Ky debat është pjesë e serisë së dabateve publike të ndërmarra nga MJAFT në kuadër të strategjisë së NOSA-s për Shoqërinë Civile. Debatet Publike sigurojnë një forum ku mund të diskutohen çështje të rëndësishme për komunitetet dhe grupe të ndryshme interesi. Në këto forume, pjesëmarrësit prezantojnë këndvështrimet e tyre si dhe të argumentojnë në favor apo kundër një çështjeje të caktuar duke ndikuar kështu në:

  • ndërgjegjësimin dhe informimin e qytetarëve;
  • pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në çështjet komunitare;
  • ngushtimin e hendekut mes qeveritarëve dhe të qeverisurve.

Në debatin e 28 shkurtit mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri u diskutua rreth problemeve ekzistuese dhe veprimeve që mund të ndërmerren me bashkëpunimin e palëve në përmirësimin e situatës mjedisore në Shqipëri. Përvec angazhimit për bashkëpunim dhe aksione të përbashkëta, një nga rezultatet e menjëhershme të kësaj debati ishte një letër e hapur e përbashkët drejtuar institucioneve kryesore Shqiptare.

Në këtë letër u shprehën tre kërkesa kryesore:

  • Ndalimi i qindra ndërtimeve pa leje nisur kohët e fundit me shpresën e përfshirjes në klauzolën e Ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”;
  • Rishikimi i Projekt-ligjit të ri “Për disa ndryshime në ligjin për kthimin kompensimin e pronave“ i cili parashikon heqjen apo ngushtimin drastik të pengesave në kthimin tek ish-pronarët të pronave që gjenden në zona të mbrojtura dhe në zona që janë pasuri e veçantë kulturore dhe historike për vendin tonë.
  • Sigurimi i pjesëmarrjes së qytetarëve dhe gjithë shoqërisë civile në procesin e vendim-marrjes për çështje që kanë lidhje me mjedisin dhe zonat e mbrojtura, detyrim që rrjedh edhe nga Konventa e Aarhusit, ratifikuar nga vendi ynë në vitin 2000.

 
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home