botime

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

31 maj – 1 qershor

Forcimi i shoqërisë civile shqiptare, rritja e kapacitetit të saj për bashkëveprim, advokasi dhe lobim janë tashmë një nga përparësitë e NOSA-s. Gjithashtu ka ardhur koha për forcimin menaxherial dhe financiar të tyre, rritjen e transparencës dhe të njohurive ligjore. Në përputhje me këto nevoja, PARTNERS në bashkëpunim të ngushtë me OSFA-në, ndërmorën realizimin e disa veprimatarive për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve shqiptare.

Në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve të OJF-ve”, Partnerët – Shqipëri dhe OSFA organizuan në qytetin e Elbasanit dhe të Vlorës dy programe trainimi, respektivisht në datat 26-29 prill dhe 31 maj – 1 qershor. Objekt i trainimit ishin çështjet e "Menaxhit Financiar” dhe “Procedurat e Regjistrimit të OJF-ve në Përputhje me Legjislacionin Shqiptar". Duke trajtuar çështje të tilla u synua të forcoheshin aftësitë menaxheriale të OJF-ve, të përsoseshin raportet e tyre finaciare për të shtuar transparencën dhe të shtoheshin njohuritë rreth procedurave me natyrë ligjore që përfshijnë OJF-të në legjislacionin shqiptar.

 
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home