botime

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve


29 Mars 2007

 
“Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit në procesin të shqyrtimit të projektligjeve” u parashtrua më 29 mars nga Qendra e Studimeve Parlamentare, në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Bashkëkohore, mbështetur nga Fondacioni i Shoqëria së Hapur për Shqipërinë-Soros (OSFA).
           
Organizatorët paraqiten një raport mbi monitorimin e performancës legjislative të komisioneve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Ata sollën gjithashtu një vështrim të procedurave të vlerësimit legjislativ në vend duke i krahasuar me praktikat e parlamenteve të vendeve të tjera.

Gjatë zbatimit të projektit, për një periudhë katër mujore, shtator - dhjetor 2006, u monitoruan disa nga mbledhjet e komisioneve parlamentare. Monitoruesit vëzhguan kohën që i kushtohej diskutimit të projektligjeve të ndryshme, pjesëmarrjen e deputetëve dhe përcjelljen e tyre në Kuvend. U vunë re shpërpjestime të mëdha në praktikat e diskutimit të projektligjeve, pjesëmarrje e ulët e deputetëve në diskutimin e tyre, dhe në disa raste, edhe mungesa e ekspertizës të përfaqësuesve të dikastereve.

Tryeza rekomandoi të respektoheshin procedurat gjatë shqyrtimit të një projektligji në Kuvend, rritjen e pjesëmarrjes së deputetëve etj. Pjesëmarrësit këshillojnë gjithashtu kryerjen e seancave dëgjimore në prani edhe të grupeve të interesit, mediave dhe shoqërisë civile; rritjen e ekspertizës për shqyrtimin e projektligjeve etj.
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home