botime
Gjykimi i drejtë dhe të Drejtat e Njeriut

Strategjia 3 vjecare e NOSA-s (2006 – 2008) për qeverisjen e mirë synon të fokusohet në procesin e decentralizimit, në procesin e pjesëmarrjes në hartimin e politikave si dhe në administrimin e sistemit gjyqësor. Një nga objektivat kryesorë në këtë strategji është edhe ushtrimi i trysnisë për procese të ndershme gjyqësore si dhe respektim të të drejtave të njeriut.

Për këtë arsye, Instituti për Studimet Publike dhe Ligjore (IPLS) ka ndërmarrë në kuadër të prioritetit të NOSA-s për një “Qeverisje të mire”, projektin mbi Gjykimin e Drejtë dhe Të Drejtat e Njeriut.

Ky projekt i përket fushës së gjyqësorit dhe do të kryhet plotësisht gjatë periudhës 2006-2008. Ai zhvillohet në tri elementë kryesorë:

1. Aksesi i Palëve në Gjykim
2. Procesi Gjyqësor
3. Transparenca e Gjykatave

Synohen vlerësime dhe analiza në lidhje me:

-vlerësimi i kuadrit ligjor dhe standarteve bashkëkohore demokratike;
-monitorimi i gjendjes përmes sondazheve të opinionit të përdoruesve të katër gjykatave pilote dhe vrojtimit të drejtpërdrejtë të tyre;
-avokatia për eleminimin e shkeljeve të vërejtura.

Deri në fund të qershorit 2006 ishte kryer faza e parë projektit e cila synonte vlerësimin e kuadrit ligjor dhe standarteve bashkohore demokratike.

Për zbatimin e fazës së parë, ISPL angazhoi nje ekip pune të përbërë nga stafi i ISPL dhe nga konsulentë të jashtëm me përvojë të gjatë juridike në lidhje me gjyqësorin shqiptar. Ekspertët e angazhuar zhvilluan një punë përgatitore për konceptimin dhe skicimin e secilit aktivitet. Ata përzgjodhën dhe shqyrtuan dokumentacionin bazë si psh:
-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
-Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut
-Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë
-Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë
-Ligji për të Drejtën e Informimit, etj.

Gjatë muajit prill i gjithë ekipi i projektit u përfshi në diskutime në grup për të shqyrtuar, korrigjuar, përmirësuar e konsoliduar punën individuale të secilit. Në përfundim, stafi i ISPL-së rishikoi dhe redaktoi raportin si produkt final të kësaj faze.

Kjo fazë e projektit u zhvillua paralelisht në të tri elementët e saj: Aksesi i palëve në gjykim; Procesi Gjyqësor; Transparenca e Gjykatave.

 

 Gjykimi i drejtë dhe të
Drejtat e Njeriut

 

 

Për më shumë vizitoni faqen tonë të Internetit:
www.ipls.org