botime
Studim për praktikat më të mira të politikëbërjes

Ky projekt, i ndërmarrë nga Instituti i Studimeve Bashkëkohore (ISB), në kuadër të prioritetit
të NOSA-s “Qeverisje e Mirë” ka si qëllim të shqyrtojë dhe të sjellë në Shqipëri praktikat më
të mira të politikëbërjes në vende të ndryshme.
Këto praktika synohet të përdoren si bazë për të gjykuar mbi mundësitë strategjike në përshtatje, adoptim dhe zbatim të ligjeve në vend. Janë parashikuar tri fusha kryesore:

- studimi i detajuar i përvojës ndërkombëtare;
- analiza e procesit politikëbërës dhe ligjbërës në Shqipëri;
- analiza e kapaciteteve për aktorë shoqërorë dhe për institucione publike.

Në studimin e përvojës ndërkombëtare i është kushtuar vëmendje e madhe Vlerësimit të Pasojave të Ligjit (Regulatory Impact Assessment) ose RIA. Kjo është një instrument dhe një proces që sherben për të nxjerrë në dukje pasojat e pritshme të projektakteve apo pasojat e prodhuara të një akti normativ ekzistues, me qëllim përmirësimin e politikëbërjes në procesin e hartimit të akteve normative. Në këtë kuadër janë studjuar disa nga përvojat e demokracive të përparuara dhe të demokracive të reja, të Europës Lindore, të Rajonit të Ballkanit. Të dhënat janë botuar tashmë në formë elektronike. Për t’i tërqehur në format PDF klikoni këtu.

Fusha tjetër e projektit, Analiza e procesit politikëbërës në Shqipëri, synon të ndikojë në përmirësimin e politikëbërjes. Ky përmirësim do të jetë për një kohë të gjatë në qendër të masave reformuese qeveritare. Ai është një nga aspektet më të rëndësishme të qeverisjes së mirë me te dy elementët bazë: qeverisja demokratike dhe qeverisja produktive. Analiza e kryer nga bashkëpunëtorët e ISB-së shqyrton procedurat, standartet dhe kapacitetet aktuale, mundësinë ose pamundsinë për të siguruar nje proces vendimarrje te pershtatshem. U vëzhgua gjithashtu pergjegjeshmëria e politikëbërësve në marrjen e vendimeve si edhe pjesëmarrja e komunitetit në këtë proces. Për ta tërqehur në format PDF klikoni këtu.

Gjithashtu, Analiza e procesit ligjbërës në Shqipëri sjell parimet mbi të cilat duhet ngritur ky proces dhe vështirësitë e tij në vend. Ligji duhet të kërkojë zgjidhjen më të qëndrueshme dhe të përballueshme për sa më pak efekte të padëshirueshme anësore dhe me kosto sa më të ulët për arritjen e synimit. Raporti i ISB analizon kuadrin kushtetues dhe ligjor përmes të cilit mundësohet procesi i hartimit të akteve normative në Shqipëri. Janë sjellë gjithashtu disa ide alternative që synojnë në thelb përmirësimin e procesit ligjvënës. Për ta tërqehur në format PDF klikoni këtu

 

 


Studim për praktikat më të mira të politikëbërjes

 


Për më shumë vizitoni faqen tonë të Internetit:
http://www.ics-al.org