botime

Fushatë ndërgjegjesuese dhe edukuese në sektorin e shoqërisë civile mbi rëndësinë e llogaridhënies.

Ky aktivitet do të kryhet nga Lëvizja Mjaft, Parners Albania dhe Fondacioni i Shoqërisë së hapur për Shqipërinë -OSFA duke pasur si target OJF-të kryesisht, por duke i dhënë një rëndësi të vecantë komunitetit dhe medias. Në këtë kuptim, fushata ndërgjegjësuese e edukuese do të përfshijë hartimin e shpërndarjen e broshurave, posterave si organizimin e disa takimeve në të 12 Prefektuart fillimisht mes OJF-ve dhe në një fazë të dytë do të përfshihen Qytetarët dhe Mediat. Si rezultat kryesor i kësaj fushate pritet vendosja e një tradite të transparencës nëpërmjet përpilimit të raporteve vjetore nga OJF-të, lehtësisht të aksesueshme nga palët e treta.

Qëllimi i projektit është rritja e transparencës së shoqërisë civile ndaj publikut

oha e realizimit: Prill-Qershor 2006

 


 
Hartimi i Kodit të Etikës për sektorin e OJF-ve

Forcim kapacitetesh për OJF-të/advokaci dhe menaxhim financiar

Fushate ndergjegjesuese dhe edukuese në sektorin e shoqërisë civile mbi rendesine e llogaridhenies.

Monitorimi i premtimeve elektorale te pushtetarëve lokale