botime

Diskutim i Ligjit të OJF-ve

Në kuadër të përmirësimit të ligjit aktual për OJF-të, OSFA në bashkëpunim me Partnerët-Shqipëri, duke vepruar në fushën prioritare të NOSA-s për “Shoqërinë civile”, kanë ndërmarrë shqyrtimin e ligjit dhe amendimeve të tij prej një grupi espertësh. Gjithashtu ato organizuan disa tryezave të rrumbullakta që kanë synuar debatimin dhe evidentimin e problemeve aktuale të OJF-ve në aspektin ligjor.

Në këtë kontekst, më 6 prill 2006 u organizua një tryezë e rrumbullakët me disa nga ekspertët ligjorë të sektorit, ndër më të njohurit në vend. Diskutimet patën për bazë një vlerësim të ligjit aktual nga ana e grupit të ekspertëve që vepruan në kuadër të këtij projekti.

(kliko për të parë një përmbledhje të raportit).

Gjatë tryezës u diskuta mbi një varg çështjesh si: domosdoshmëria e përcaktimit në ligj të barazisë ligjore të OJF-ve, rregullime në procesin e regjistrimit të tyre, përcaktime të mëtejshme ligjore për aktivtetin ekonomik dhe fiskal të këtij sektori, forcimi i ligjshmërisë në harmoni me të drejtën e organizimit, etj.
(kliko për të parë përmbledhjen e diskutimeve).

Kjo tryeze ishte konceptuar si një bashkëbisedim ekspertësh të fushave ligjore dhe ekonomike. Procesi do të vazhdojë me disa takime me OJF të Tiranës dhe të rretheve, për të kaluar më vonë në draftim amendamentesh ligjore, identifikim problemesh që kërkojnë trysni dhe lobime, etj.


 


Diskutim i ligjit të OJF-ve

Monitorimi i strategjisë kombëtare për Romët

Forcim kapacitetesh për OJF-të/advokaci dhe menaxhim financiar

Promovimi i Debatit Politik

Monitorimi i premtimeve elektorale 
 
 

 

home