botime

Workshop mbi Autonominë Universitare

10 prill 2006

Më 10 prill u zhvillua nga Rrjeti i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – NOSA takimi me temë “Autonomia institucionale dhe financiare e shkollave të larta”.

Ky takim organizohej në kuadër të debatit që ka përfshirë strukturat universitare dhe publikun pas iniciativës për ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë nga ana e MASH dhe aktorë të tjerë qeverisës.
Takimi synonte të krijonte hapësirën e nevojshme për grupet e ndryshme të interesit në këtë debat, të siguronte mundësinë e shprehjes dhe përqasjes së mendimit. Gjatë këtij takimi NOSA identifikoi nevojat për ekspertizë që kanë komunitetet brenda universiteteve.

Çështjet kryesore që u parashtruan lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me Autonominë e Universiteteve. Ato prekën:

  • aspekte të strukturave vendim-marrëse të shkollave të larta,
  • aspekte të strukturave zgjedhore përkundrejt atyre mikste ose të emëruara,
  • çështjen e autonomisë financiare si një e drejtë thelbësore e shkollës së lartë, si dhe
  • çështjen e shpërndarjes së kompetencave.

Në rend të ditës ishin ligjëratat e zotërinjve Artan Fuga dhe Hysen Çela. Pjesëmarrës të tjerë në diskutim qenë përfaqësues të debatit të sotëm universitar, akademik dhe mediatik për autonominë universitare. Sipas zotit Artan Fugës, shkaku kryesor i krizës së sotme nuk është përzgjedhja e modelit aktual të qeverisjes universitare, por keqzbatimi i tij dhe mungesa e kuadrit të duhur ligjor për ta mbështetur atë. Ndarja e pushteteve dhe prania e përfaqësuesit aktiv të shtetit në universitetin shqiptar janë dy prej propozimeve më të rëndësishme. Zoti Hysen Çela e parashtroi autonomine financiare të universitetit si një barazpeshim mes lirisë për të administruar të ardhurat financiare dhe përgjegjshmërisë në raport me këtë liri. Ngritja e këshillave financiare ose e një bordi thjeshtë financiar qenë dy prej propoziomeve të tij. Gjatë takimit pati diskutime që niseshin nga këndvështrime të ndryshme për vlefshmërinë e modelit qeverisës dhe financiar të universitetit. Debatuesit sollën gjithashtu edhe përvojat e tyre në këto çështje.

Drejtori i Programit “Mbështetja e arsimit të lartë” i Institutit të Shoqërisë së Hapur, Budapest, i pranishëm në këtë takim, zoti Rhett Bowlin, u shpreh i gatshëm të ndihmojë me ekspertizë për thellimin e debatit në qarqet universitare në mënyrë që të arrihet në një draft sa më funksional.
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home