botime

Analizë për transportin
publik në Tiranë

19 korrik 2006

Në mjediset e hotel Rogner, më datë 19 korrik 2006, u zhvillua takimi i grupit këshillimor për projektin “Analizë e Shërbimit të Transportit Publik në Rajonin e Tiranës”. Takimi pati një pjesëmarrje të gjerë me përfaqësues nga Ministria e Transportit, përfaqësues të Bashkisë së Tiranës, kryetarë të komunave, drejtues të shoqatave të bashkive dhe komunave, etj. Qëllimi kryesor i takimit ishte të vilte opinionet e grupit këshillimor për objektivat dhe metodologjinë e projektit.

Projekti për transportin publik në rajonin e Tiranës synon kryerjen e kërkimeve në terren për të njohur gjendjen e transportit në këtë rajon, kuadrin ligjor, aktorët institucionalë etj. Kjo njohje do të arrihet në bashkëveprim të ngushtë me grupe të gjera qytetarësh. Rekomandimet që do të dalin nga studimi do të jenë objekt i lobimit që do të bëjë NOSA pranë institucioneve përgjegjëse.

Ky studim është pjesë e projekteve të NOSA-s në kuadër të programit “Shteti ligjor dhe qeverisja e mirë”.
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home